ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทหารรักษาพระองค์"

ปรับปรุงใหม่
(ปรับปรุงใหม่)
 
== หน่วยทหารรักษาพระองค์ ==
ปัจจุบันกองทัพไทยมีหน่วยทหารรักษาพระองค์ทั้งสิ้น 87 หน่วยเดิม 98 หน่วย (พ.ศ. 2562)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF</ref> ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกองทัพบกและเป็นเหล่าทหารราบ ปัจจุบันเพิ่มหน่วยรบพิเศษเป็นทหารรักษาพระองค์ ปัจจุบันโอนย้ายกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ให้ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/103/T_0001.PDF</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์] หน้า ๒๗-๓๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑oo ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒</ref><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/303/T_0004.PDF ประกาศ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์] หน้า ๔-๗ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓o๓ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref>
 
=== [[หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์]] ===
{{ต้องการอ้างอิงส่วน}}
* [[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์|กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ''(โอนย้าย)''
** [[กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1|กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
**[[กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1|กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์|กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ''(โอนย้าย)''
** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
* กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
* กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
==== เหล่าทหารม้า ====
===== กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว =====
* กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
** กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
**[[กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์|กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
** กองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
* กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
** กองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
** กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศรีนครินทราบรมราชชนนี
** กองพันทหารม้าที่ 25 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
* กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
** กองพันทหารม้าที่ 20 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
** กองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
** กองพันทหารม้าที่ 24 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
* กองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
* [[กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์|กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
* กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
* กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
==== เหล่าทหารปืนใหญ่ ====
* [[กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์]]
** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
* กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
* กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์
 
==== เหล่าทหารช่าง ====
** กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
** กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
* [[กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์]]
* กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
==== หน่วยรบพิเศษ ====
**กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
 
** กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
** กองพันจู่โจมปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
**กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
 
=== กองทัพเรือ ===
กองทัพเรือ มีหน่วยทหารรักษาพระองค์รวม 7 หน่วย คือ
* กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ [[โรงเรียนนายเรือ]]
** กองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
** กองพันที่ 2 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
** กองพันที่ 3 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
** กองพันที่ 4 กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
* กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
* กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
[[ไฟล์:AIR_CADET_Royal_Guard_Full-Dress_02122549.jpg|thumb|ทหารรักษาพระองค์สังกัด กรม นนอ.รอ. [[รร.นอ.]] ในพิธีถวายสัตย์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2549]]
กองทัพอากาศมีหน่วยทหารรักษาพระองค์รวม 13 หน่วย คือ
 
* กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ [[โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช]]
** กองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
** กองพันที่ 2 กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
** กองพันที่ 3 กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
** กองพันที่ 4 กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
** กองพันที่ 5 กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
* กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
** กองพันทหารอากาศโยธิน 1 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
** กองพันทหารอากาศโยธิน 2 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
** กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
* กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
** กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
** กองพันทหารต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
 
== หน่วยทหารในพระองค์ ==
=== กองทัพบก ===
 
* กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
* กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
* กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์]]
* [[มาร์ชราชวัลลภ]]
* [[หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์]]
 
== อ้างอิง ==
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF
 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/103/T_0001.PDF
 
== แหล่งข้อมูลอื่น==
* {{commonscat-inline|Thai Royal Guards|ทหารรักษาพระองค์}}
 
 
{{กองทัพไทย}}
 
[[หมวดหมู่:ทหารรักษาพระองค์]]
969

การแก้ไข