ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉบับร่าง:คดีความเงินผาติกรรมของวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร"

====ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ===
1.การใช้เงินเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นไปเพื่อวัดบึงทองหลาง แต่มีข้อประเด็นทางกฏหมายคือการใช้เงินผิดประเภท เงินวัด คือเงินวัด เงินมูลนิธิคือเงินมูลนิธิ เป็นนิติบุคคลคนละหน่วยงานหรือคนละองค์กรกัน ข้อพึงพิจารณาประเด็นของความตั้งใจ กับประเด็นทางกฏหมายควรได้รับการพิจารณาในฐานะเป็นที่เป็นองค์ประกอบร่วม
 
2.ประเด็นต่อสู้ของคดีนี้คือการสู้ว่าเข้าอาวาสเป็นพนักงาน ภายใต้กรอบว่าเจ้าอาวาสรับเงินเดือนจากทางราชการในทุกเดือน<ref>สืบคืนเพิ่มเติมต่อประเด็นเจ้าอาวาสเป็นเจัาพนักงาน https://www.baanjomyut.com/library_7/monk_manual/05.html</ref> แต่ศาลวินิจฉัยว่าเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าพนักงาน เพราะการรับเงินเดือนเป็นการรับนิตยภัต ที่หมายถึงหลวงจ่ายให้เป็นค่าอาหาร โดยมีแบบแผนมาแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 ที่มีการถวายนิตยภัตเพื่อเป็นการบำรุงวัด พระศาสนา
 
===ข้อมูลเกี่ยวข้อง===
3,387

การแก้ไข