ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉบับร่าง:คดีความเงินผาติกรรมของวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ฉบับร่างบทความ}}
คดีความเงินผาติกรรมของวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุการณ์ว่าด้วยเรื่องของการฟ้องร้องทางอาญา ที่เกิดขึ้น ที่วัดบึงทองหลาง ลาดพร้าว 101 กรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.2541-2553 รวมระยะเวลาประมาณ 11 ปี ในช่วงสมัยพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) ที่ได้เงินเวนคืนจากค่าผาิตกรรม มาในนามของวัดบึงทองหลาง แต่เจ้าอาวาสได้นำเงินเข้ามูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาครูอาจารย์ที่ได้จัดหาที่ดินมาระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส (ระหว่าง พ.ศ.2454-2501)<ref>คณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง. (2552). หนังสือที่ระลึกงานสมโภชน์ยกช่อฟ้าและฉลองมณฑปธรรมสมาจารย์นุสรณ์ วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กทม. วันที่ 30 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2552,กรุงเทพ ฯ , สำนักพิมพ์ธรรมสภา,2552, หน้า 20-30.</ref> เมื่อได้เงินมา จึงนำเงินนั้นมาใส่มูลนิธิ ด้วยเจตนารมณืเพื่อเป็นการบูชาคุณ หรือใช้เงินผ่านระบบของมูลนิธิ ที่เห็นว่ามีคณะกรรมการชัดเจน มีการใช้ในแต่ละคราวภายใต้กรอบของการประชุมและมีมติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการทำบัญชีรายรับจ่ายเป็นระบบ มีการสำแดงการใช้จ่ายเงินผ่านบัญชีงบดุลในแต่ละปีอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในเรื่องความโปร่งใส จึงนำเงินมาใส่ไว้ในบัญชีขอมูลนิธิ ที่มีพระครูพิศาลวิริยคุณเป้นประธานมูลนิธิ จนกระทั่งเกิดข้อพิพาท และนำไปสู่การฟ้องร้อง
===ความเป็นมาแห่งของเงินผาติกรรม===
วัดบึงทองหลางมี่ที่ดินจำนวนมากรวมประมาณแล้วเกินกว่า 300 ไร่ โดยประมาณ
 
===ความเป็นมาแห่งคดีความ===
พระครูพิศาลวิริยคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง ระหว่าง พ.ศ.2501-2547<ref> ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต,(บรรณาธิการ).ปกิณกะคำสอนหลวงพ่อโต, (กรุงเทพ ฯ ,สำนักพิมพ์สินธนา,2549 : พิมพ์เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี พระครูพิศาลวิริยคุณ) หน้า 130</ref> และถูกให้พักจากตำแหน่งเจ้าอาวาสและมรณภาพที่วัดบึงทองหลาง เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 <ref> รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม [บรรณาธิการ] (2561). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนและสังคม. ที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพพระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) ณ ฌาปนสถานวัดบึงทองหลาง ลาดพร้าว 101 บางกะปิ กรุงเทพ ฯ 7 กรกฎาคม 2561. พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</ref> ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความว่าด้วยการยักยอกทรัพย์ โดยข้อกล่าวหาคือ จำเลยมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการทรัพย์ เบียดบังทรัพย์เป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยในคำบรรยายฟ้องระบุว่า ระหว่างวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2540- 19 เมษายน พ.ศ.2543 จำเลยเบียดบังเอาเงินผาติกรรม ที่วัดบึงทองหลาง ได้รับจากกรมทางหลวงเพื่อเป็นค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินของวัด รวม 7 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 36,789,660 บาท (สามสิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยโอนเงินจากบัญชีฝากของวัด ไปยังบัญชีของ มูลนิธิพระครูธรรมสาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธัมม ทัดโต) และมูลนิธิพิศาลวิริยะคุณ ที่พระครูพิศาลวิริยคุณ เป็นประธานในการจัดตั้งทั้ง 2 มูลนธิ ซึ่งคดีเข้าสู่กระบวนการทางศาล ได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดตามที่อัยการโจทย์ฟ้องร้อง
3,389

การแก้ไข