ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉบับร่าง:คดีความเงินผาติกรรมของวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร"

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในมาตรา 40 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ ข้อ 5 บัญญัติให้การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกิน 3,000 บาท ขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากกรมการศาสนา จังหวัด อำเภอ หรือธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ฝากในนามของวัด ดังนั้น การฝากเงินของวัดคือโจทก์ร่วมต้องฝากในนามของโจทก์ร่วมเท่านั้น หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวโดยเจตนาก็เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 147 ได้ ส่วนการจัดการทรัพย์สินของวัดก็ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นสำคัญ แต่การนำเงินค่าผาติกรรมซึ่งเป็นทรัพย์สินของโจทก์ร่วมอย่างหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของโจทก์ร่วม โดยมิได้เบียดบังเป็นของตนเองหรือผู้อื่น การกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการใช้เงินผิดไปจากมติมหาเถรสมาคม หรือเป็นการใช้เงินผิดระเบียบเท่านั้น
====ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ===
1.การใช้เงินเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นไปเพื่อวัดบึงทองหลาง แต่มีข้อประเด็นทางกฏหมายคือการใช้เงินผิดประเภท เงินวัด คือเงินวัด เงินมูลนิธิคือเงินมูลนิธิ เป็นนิติบุคคลคนละหน่วยงานหรือคนละองค์กรกัน ข้อพึงพิจารณาประเด็นของความตั้งใจ กับประเด็นทางกฏหมายควรได้รับการพิจารณาในฐานะเป็นที่เป็นองค์ประกอบร่วม
 
===ข้อมูลเกี่ยวข้อง===
3,389

การแก้ไข