ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สมีตระกูล"

(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
แก๊สมีตระกูลมีคุณสมบัติดังนี้
* เป็นแก๊สที่ไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ๆ เพราะ[[เวเลนซ์อิเล็กตรอน|อิเล็กตรอนชั้นนอกสุด]] (valence electron) ครบ 8 ตัว (ยกเว้น He ที่มี 2 ตัว)
* มีสถานะเป็นแก๊สทั้งหมด (1 โมเลกุล ประกอบด้วยอะตอม 1 อะตอม) ได้แก่ He, Ar, Kr, Rnแจกหรัส
*ได้แก่ He, Ar, Kr, Rn
* ปัจจุบันพบแก๊สเฉื่อยบางชนิด เช่น Kr และ Xe สามารถทำปฏิกิริยากับ F และ O ได้ เช่น KrF<sub>2</sub>, XeF<sub>2</sub>, XeF<sub>4</sub>, XeF<sub>6</sub>, XeO<sub>3</sub>, XeO<sub>4</sub>
* แก๊สเฉื่อยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็น "วันเดอร์วาลส์" จึงทำให้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำ
ผู้ใช้นิรนาม