ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้ไขรายละเอียดของข้อมูลและเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร
(แก้ไขการเว้นวรรค)
(แก้ไขรายละเอียดของข้อมูลและเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร)
|ชื่อย่อ = MS (MSMU)|ชื่อภาษาอังกฤษ = College of Music, Mahidol University}}
 
'''วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล''' ({{lang-en|College of Music, Mahidol University}}) เป็นวิทยาลัยดนตรีที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของ[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับ[[ดนตรี]]โดยเฉพาะ ตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี (ม.4 – ม.6) ไปจนถึงระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชำนาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป ล่าสุดหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้รับการรับรองจาก MusiQuE ซึ่งเป็นมาตรฐานทัดเทียมสถาบันดนตรีชั้นนำระดับโลก
 
== ประวัติ ==
* วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้ทำการวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่มีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์
 
* วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี (ประจำ) หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6เตรียมอุดมดนตรี<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/history/ ประวัติวิทยาลัย]</ref>
 
== ทำเนียบผู้อำนวยการ / คณบดี ==
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background: #99ff33; color: Black; "| <center>ตํ่ากว่าปริญญาตรีเตรียมอุดมดนตรี<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/pre-college-program/ หลักสูตรตํ่ากว่าปริญญาตรีเตรียมอุดมดนตรี]</ref></center>
! style="background: #99ff33; color: Black; "| <center>ปริญญาตรี<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/bachelors-program/ หลักสูตรปริญญาตรี]</ref> </center>
! style="background: #99ff33; color: Black; "| <center>ปริญญาโท<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/masters-programs/ หลักหลักสูตรปริญญาตรีโท]</ref> </center>
! style="background: #99ff33; color: Black; "| <center>ปริญญาเอก<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/doctoral-programs/ หลักสูตรปริญญาเอก]</ref> </center>
|-
| valign = "top" |
'''ระดับเตรียมอุดมประกาศนียบัตรวิชาชีพดนตรี ม.4 – ม.6'''
* วิชาเอกดนตรีไทยสากล
* วิชาเอกดนตรีตะวันตกแจ๊ส
*วิชาเอกดนตรีไทย
*วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
| valign = "top" |
'''สาขาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต'''
* แขนงวิชาเอกปฏิบัติดนตรีไทยคลาสสิก (ThaiClassical Music Performance)
* แขนงวิชาเอกดนตรีปฏิบัติแจ๊ส (ClassicalJazz PerformanceStudies)
* แขนงวิชาเอกการประพันธ์ดนตรีแจ๊ส (Jazz StudiesComposition)
* แขนงเทคโนโลยีวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม (Popular Music Technology)
* วิชาเอกละครเพลง (Musical Theater)
* แขนงดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
* วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
* แขนงธุรกิจดนตรี (Music Business)
* แขนงการประพันธ์วิชาเอกธุรกิจดนตรี (CompositionMusic Business)
* แขนงวิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)
* วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)
* แขนงการแสดงละครเพลง (Music Theatre)
| valign = "top" |
'''สาขาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต'''
* แขนงวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
* แขนงวิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
* แขนงวิชาเอกการอำนวยเพลง
* แขนงวิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
* แขนงวิชาเอกดนตรีแจ๊ส
'''สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* แขนงวิชาเอกดนตรีวิทยา
* แขนงวิชาเอกดนตรีศึกษา
* แขนงวิชาเอกดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)
* แขนงวิชาเอกธุรกิจดนตรี
* แขนงวิชาเอกดนตรีบำบัติ
| valign = "top" |
''' สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต '''
* แขนงวิชาเอกดนตรีศึกษาวิทยา
* แขนงวิชาเอกดนตรีวิทยาศึกษา
''' สาขาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) '''
* แขนงวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
* แขนงวิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
* แขนงวิชาเอกการอำนวยเพลง
|-
|}
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีในประเทศไทย ==
*'''พิสุทธิ์ ประทีปะเสน (อ้น)''' สาขา Jazz Studiesวิชาเอกดนตรีแจ๊ส [มือแซกโซโฟน วง [[T-Bone]]] {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*'''ธรรศตะวัน ไขแสง (ตะวัน)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี [อาจารย์ประจำสาขา Music Entertainmentวิชาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล] {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*'''ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ (นน)''' สาขา Musicologyวิชาเอกดนตรีวิทยา [คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์] {ปริญญาเอก รุ่นที่ 1}
*'''ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ (ฟ้าใส)''' สาขา Classical Performanceวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (นักร้อง วง Baba-e’, ครูประจำบ้าน AF) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*'''[[วรางคณิภา พวงธนะสาร]] (น็อตโตะ)''' สาขา Classical Performanceวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (นักร้อง) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*'''ธุรดี อารีรอบ (อิ๋งอิ๋ง)''' สาขา Classical Performanceวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก [ศิลปิน, นักร้อง, นักล่าฝัน [[AF4]]] {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*'''รวิษฎา สุกิตติวรกุล (แคท)''' {นักร้อง วง Baba-e’}
*'''ตะวัน จิระศรีปัญญา (หวี)''' [มือเบส วง Kobe, อาจารย์ประจำสาขา Music Entertainmentธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
*'''ธีรัช เลาห์วีระพานิช (กุ๊ก)''' สาขา Jazz Studiesวิชาเอกดนตรีแจ๊ส [มือแซกโซโฟน วง [[T-Bone]]] {ปริญญาตรี รุ่น 2}
*'''[[ชลาทิศ ตันติวุฒิ]] (เบน)''' [ศิลปิน, นักร้อง] {ปริญญาตรี รุ่น 3}
*'''สุกฤษ์ ศรีเปารยะ (สุ่ม)''' [มือเบส วง [[Clash]]] {ปริญญาตรี รุ่น 3}
*'''วีรณัฐ ทิพยมณฑล (แจ๊ป)''' สาขา Music Businessวิชาเอกธุรกิจดนตรี [นักร้องนำและมือกีต้าร์ วง The Richman Toy] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*'''วสุ ปาลิโพธิ (กิ๊ป)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี [อดีตมือกีต้าร์ วง The Richman Toy] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*'''นันทพร เทพภูษาวัฒนา (ฝัน)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [นักร้อง วง Baba-e’] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*'''ประณัฐ ธรรมโกสิทธิ์ (แป๊บ)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี [มือกีตาร์ วง [[Sweet Mullet]]] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*'''นฤดม ตันทนานนท์ (อั๋น)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี [มือกีตาร์ วง [[Sweet Mullet]]] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*'''อัคราวิชญ์ พิริโยดม (เช่)''' สาขา Jazz Studiesวิชาเอกดนตรีแจ๊ส [มือเบส วง The Richman Toy, อาจารย์ประจำสาขา Music Entertainment วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล] {ปริญญาตรี รุ่น 6}
*'''[[พัดชา เอนกอายุวัฒน์]] (พัด)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (ศิลปิน, นักแสดง, นักร้อง, นักล่าฝัน [[AF2]]) {เตรียมอุดมดนตรีรุ่น 2, ปริญญาตรี รุ่น 6}
*'''ศิรดา ใจประสงค์ (ปริญญ์)''' สาขา Compositionวิชาเอกการประพันธ์ดนตรี [มือคีย์บอร์ด วง Senorita] {ปริญญาตรี รุ่น 6}
*'''[[มุขพล จันทรวงศ์]] (ดอดจ์)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี [นักร้องนำและมือกีตาร์ วง Bogie Dodge] {ปริญญาตรี รุ่น 6}
*'''สฤษฎ ตันเป็นสุข (สฤษฎ)''' สาขา Jazz Studiesวิชาเอกดนตรีแจ๊ส [มือทรัมเป็ต วง [[T-Bone]]] {ปริญญาตรี รุ่น 8}
*'''[[เมธัส ตรีรัตนวารีสิน]] (แจ็ค)''' [ศิลปิน, นักร้อง, นักแสดง, นักล่าฝัน [[AF4]]] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*'''จารุพัฒน์ ลีนานุพันธุ์ (จา)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี [มือกีตาร์ วง Jida] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*'''ณัฐวัจน์ ไกรพิชญ์ (ใหม่)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือกีตาร์ วง Jida] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*'''ปัจจาพงศ์ ศุภชัยเจริญ (กั๊ป)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือเบส วง Jida] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*'''[[ธชย ประทุมวรรณ]] (เก่ง)''' สาขา Thai Musicวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก [รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ The Voice Thailand] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*'''[[ยศนันท์ วงษ์เซ็ง]] (ว่าน)''' [ศิลปิน, นักร้อง, นักล่าฝัน [[AF5]]] {เตรียมอุดมดนตรีรุ่น 7, ปริญญาตรี รุ่น 11}
*'''ณภัทร วิสมิตะนันท์ (จั๊บ)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [แชมป์รายการ Teen Superstar] {ปริญญาตรี รุ่น 11}
*'''ณัฐ เบญจรงค์รัตน์ (นัท)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือเบส วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 11}
*'''แทนทวิช ทวิชศรี (โซ่)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือกลอง วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 11}
*'''[[ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส]] (ปุ๊น)''' สาขา Music Businessวิชาเอกธุรกิจดนตรี [ศิลปิน, มือคีย์บอร์ด วง April Fools’ Day] {ปริญญาตรี รุ่น 11}
*'''คนาวิน เชื้อแถว (โบ๊ท)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [นักร้องนำ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''ภูริช พันธุ์รุ่ง (บอส)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือกีต้าร์ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''ธนญ แสงเล็ก (นน)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือกีต้าร์ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''ประวิทย์ ฮันสเตน (ยิ้ม)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือกลอง วง สมเกียรติ] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''พีระนัต สุขสำราญ (เงาะ)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [มือกีตาร์ วง The Richman Toy] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''วิภาวี เตชะสุรางค์ (วี)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [ตัวแทนภาคเหนือจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''[[บุตรศรัณย์ ทองชิว]] (นํ้าตาล)''' สาขา Music Businessวิชาเอกธุรกิจดนตรี [ศิลปิน, นักร้อง] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''ลินท์พิตา จินดาภู (หญิง)''' สาขา Music Businessวิชาเอกธุรกิจดนตรี [รองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 11] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*'''ภัทรภร แสงสำอางค์ (ซิน)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 10 และ ปี 11] {ปริญญาตรี รุ่น 13}
*'''ธันยชนิต ศรีสมเพชร (เต้ย)''' สาขา Music Entertainmentวิชาเอกธุรกิจดนตรี [นักล่าฝัน AF10] {ปริญญาตรี รุ่น 13}
*'''[[วทัญญู จิตติเสถียรพร]] (โฟนลิ้ง)''' สาขา Classical Performanceวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก {ปริญญาตรี รุ่น 13}
*'''ยศพล ยศอมรสุนทร (ไอกี้)''' สาขา Music Technologyวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี {ปริญญาตรี รุ่น 14}
*'''เกวลิน พูลภีไกร (เกรซ)''' สาขา Classical Performanceวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก [ศิลปิน, นักร้อง]
*'''พณพงศ์ เพิ่มพูน (ท็อป)''' [ศิลปิน วง The Messenger]
*'''ชนิษฐา โลจนานนท์ (ตาล)''' [มือกลอง วง Aliz]
 
== เชิงอรรถ ==
133

การแก้ไข