Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[แม่เบี้ย]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]]<br>[[คนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[รอง เค้ามูลคดี]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]]<br>[[ภัทรวรินทร์ ทิมกุล]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[นวลปรางค์ ตรีชิต]]<br>[[ธงธง มกจ๊ก]]<br>[[ณัฐนี สิทธิสมาน]]<br>[[ภัชธร ธนวัฒน์]]<br>[[ปารย์ชนก ผ่านสําแดง]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ศุภชัย ศรีวิจิตร|บริษัท เอ.แอ็คท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วาณิช จรุงกิจอนันต์<br>บทโทรทัศน์ : มุนีมนตรา</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ผิน เกรียงไกรสกุล ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''17 ธันวาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เผาขน]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล]]<br>[[ชนะพล สัตยา]]<br>[[ณัฏฐณิชา บุญปอง]]<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]]<br>[[ญาณิศา คำเนียม]]<br>[[ไพศาล ขุนหนู]]<br>[[พรภัสร์ชนก มิตรชัย]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[สุรวุฑ ไหมกัน]]<br>[[ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]<br>[[อิทธิกร สาธุธรรม]]<br>[[จรัญ งามดี]]<br>[[ฉัตรมงคล บําเพ็ญ]]<br>[[วีรยุทธิ์ นานช้า]]<br>[[อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล]]<br>ดร.[[ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ภูมิแผ่นดิน<br>บทโทรทัศน์ : ภูมิแผ่นดิน</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ทองก้อน ศรีทับทิม ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดปิดกล้องเมื่อ<br>'''412 มิถุนายนมีนาคม 25632564'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครปิดกล้อง
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ปล้นลอยฟ้า]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กรรญกฤต อรรควงษ์]]<br>[[บารมิตา สาครจันทร์]]<br>[[วาทิต โสภา]]<br>[[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด]]<br>[[นนทพันธ์ ใจกันทา]]<br>[[กมลวรรณ ศรีวิไล]]<br>[[พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์|เจจินตัย แวนดิว]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ฉลอง ภักดีวิจิตร|บริษัท โกลด์ ซี พีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ฉลอง ภักดีวิจิตร ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''28 พฤษภาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เผาขน]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล]]<br>[[ชนะพล สัตยา]]<br>[[ณัฏฐณิชา บุญปอง]]<br>[[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]]<br>[[ญาณิศา คำเนียม]]<br>[[ไพศาล ขุนหนู]]<br>[[พรภัสร์ชนก มิตรชัย]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[สุรวุฑ ไหมกัน]]<br>[[ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]<br>[[อิทธิกร สาธุธรรม]]<br>[[จรัญ งามดี]]<br>[[ฉัตรมงคล บําเพ็ญ]]<br>[[วีรยุทธิ์ นานช้า]]<br>[[อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล]]<br>ดร.[[ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ภูมิแผ่นดิน<br>บทโทรทัศน์ : ภูมิแผ่นดิน</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ทองก้อน ศรีทับทิม ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''4 มิถุนายน 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[พริกกับเกลือ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ซอนญ่า สิงหะ]]<br>[[ธันวา สุริยจักร]]<br>[[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]]<br>[[กรรญกฤษต อรรควงษ์]]<br>[[จักรภัทร อังศุธนมาลี]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[สุภาพร มะลิซ้อน]]<br>[[ณัฐชนน ภูวนนท์]]<br>[[สุรเกียรติ บุนนาค]]<br>[[ณัฐชยกานต์ ปากหวาน]]<br>[[กรเศก โคนินทร์]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[มัณฑนา หิมะทองคำ]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[นิภาภรณ์ ฐิติธนการ]]<br>[[ณุศรา ประวันณา]]<br>[[วีระชัย หัตถโกวิท]]<br>[[วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ]]<br>[[วาสนา สิทธิเวช]]<br>[[พรสวรรค์ สุขจิตร]]<br>[[ฐิติพล สวัสดิ์ศรี]]</center>}}
2,741

การแก้ไข