ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

ย้อนการแก้ไขที่ 9297080 สร้างโดย 202.130.181.36 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 9297080 สร้างโดย 202.130.181.36 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 7,850 แห่ง แยกประเภทได้ <ref>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp] 2556. สืบค้น 8 กันยายน พ.ศ. 2563.</ref> ดังนี้
 
* องค์การบริหารส่วนจังหวัด 7776 แห่ง
* เทศบาล 2,472 แห่ง
** เทศบาลนคร 30 แห่ง
157,407

การแก้ไข