ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279652 โดย EZBELLA: ปัญหาแจ้งไปแล้วรบกวนทราบด้วยด้วยสจห.
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279652 โดย EZBELLA: ปัญหาแจ้งไปแล้วรบกวนทราบด้วยด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
{{โปร}}
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2|ชื่อหน่วยงาน=สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล<br>(องค์การมหาชน)|ชื่อในภาษาแม่_1={{color|grey|Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)}}|ชื่อในภาษาแม่_2=|ชื่อในภาษาแม่_ท=|สัญลักษณ์=|สัญลักษณ์_กว้าง=|สัญลักษณ์_บรรยาย=|ตรา=hailogo.jpg|ตรา_กว้าง=150|ตรา_บรรยาย=|ภาพ=|ภาพ_กว้าง=|ภาพ_บรรยาย=|วันก่อตั้ง=[[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2552]]|ผู้ก่อตั้ง=|สืบทอดจาก_1=[[สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข]] - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)|สืบทอดจาก_2=|สืบทอดจาก_3=|สืบทอดจาก_4=|สืบทอดจาก_5=|สืบทอดจาก_6=|วันยุบเลิก=|สืบทอดโดย=|เขตอำนาจ=|กองบัญชาการ=อาคารกรมการแพทย์ [[ถนนติวานนท์]] ตำบลบางเขน [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]]|latd=|latm=|lats=|latNS=|longd=|longm=|longs=|longEW=|รหัสภูมิภาค=|บุคลากร=|งบประมาณ=69,329,300 บาท <small>([[พ.ศ. 2564]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>|รัฐมนตรี1_ชื่อ=|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี2_ชื่อ=|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี3_ชื่อ=|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี4_ชื่อ=|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี5_ชื่อ=|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี6_ชื่อ=|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี7_ชื่อ=|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี8_ชื่อ=|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี9_ชื่อ=|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี10_ชื่อ=|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง=|หัวหน้า1_ชื่อ=[[นายแพทย์]]กิตตินันท์ อนรรฆมณี|หัวหน้า1_ตำแหน่ง=ผู้อำนวยการ|หัวหน้า2_ชื่อ=แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ|หัวหน้า2_ตำแหน่ง=รองผู้อำนวยการ|หัวหน้า3_ชื่อ=|หัวหน้า3_ตำแหน่ง=|หัวหน้า4_ชื่อ=|หัวหน้า4_ตำแหน่ง=|หัวหน้า5_ชื่อ=|หัวหน้า5_ตำแหน่ง=|หัวหน้า6_ชื่อ=|หัวหน้า6_ตำแหน่ง=|หัวหน้า7_ชื่อ=|หัวหน้า7_ตำแหน่ง=|หัวหน้า8_ชื่อ=|หัวหน้า8_ตำแหน่ง=|หัวหน้า9_ชื่อ=|หัวหน้า9_ตำแหน่ง=|หัวหน้า10_ชื่อ=|หัวหน้า10_ตำแหน่ง=|ประเภทหน่วยงาน=|ต้นสังกัด=|กำกับดูแล=[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]]|ลูกสังกัด_1=|ลูกสังกัด_2=|ลูกสังกัด_3=|ลูกสังกัด_4=|ลูกสังกัด_5=|ลูกสังกัด_6=|ลูกสังกัด_7=|ลูกสังกัด_8=|ลูกสังกัด_9=|เอกสารหลัก_1=[http://law.longdo.com/law/695/sub46641/ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552]|เอกสารหลัก_2=|เอกสารหลัก_3=|เอกสารหลัก_4=|เอกสารหลัก_5=|เอกสารหลัก_6=|เว็บไซต์=[https://www.ha.or.th www.ha.or.th]|หมายเหตุ=|แผนที่=|แผนที่_กว้าง=|แผนที่_บรรยาย=}}
{{เก็บกวาด}}
 
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)) หรือ สรพ. มีที่มาจากงานวิจัยกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อปี 2540 และก่อตัวเป็นสถาบันภายใต้ สวรส. เมื่อปี 2542 ในชื่อว่า “สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” (พรพ.) โดยมีการดำเนินงานภายใต้หลักการสำคัญคือ “องค์กรที่เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ คล่องตัว มีการดำเนินการบนพื้นฐานวิชาการ สอดคล้องกับบริบทสาธารณสุขและวัฒนธรรมของประเทศ”
|ชื่อหน่วยงาน=สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล<br>(องค์การมหาชน)
|ชื่อในภาษาแม่_1={{color|grey|Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)}}
|ชื่อในภาษาแม่_2=
|ชื่อในภาษาแม่_ท=
|สัญลักษณ์=
|สัญลักษณ์_กว้าง=
|สัญลักษณ์_บรรยาย=
|ตรา=hailogo.jpg
|ตรา_กว้าง=150
|ตรา_บรรยาย=
|ภาพ=
|ภาพ_กว้าง=
|ภาพ_บรรยาย=
|วันก่อตั้ง=[[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2552]]
|ผู้ก่อตั้ง=
|สืบทอดจาก_1=[[สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข]] - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
|กองบัญชาการ=อาคารกรมการแพทย์ [[ถนนติวานนท์]] ตำบลบางเขน [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]]
|งบประมาณ=69,329,300 บาท <small>([[พ.ศ. 2564]])</small><ref name="ราชกิจ">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>|
|หัวหน้า1_ชื่อ=[[นายแพทย์]]กิตตินันท์ อนรรฆมณี
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง=ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ=แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง=รองผู้อำนวยการ
|กำกับดูแล=[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]]
|เอกสารหลัก_1=[http://law.longdo.com/law/695/sub46641/ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552]|เอกสารหลัก_2=|เอกสารหลัก_3=|เอกสารหลัก_4=|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=|เว็บไซต์=[https://www.ha.or.th www.ha.or.th]|หมายเหตุ=|แผนที่=|แผนที่_กว้าง=|แผนที่_บรรยาย=
}}
 
'''สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)''' หรือ '''สรพ.''' มีที่มาจากงานวิจัยกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อปี 2540 และก่อตัวเป็นสถาบันภายใต้[[สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข]]เมื่อปี 2542 ในชื่อว่า "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล" (พรพ.) โดยมีการดำเนินงานภายใต้หลักการสำคัญคือ "องค์กรที่เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ คล่องตัว มีการดำเนินการบนพื้นฐานวิชาการ สอดคล้องกับบริบทสาธารณสุขและวัฒนธรรมของประเทศ"
 
      สรพ. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีบทบาทอย่างสูงในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้สถาบันแห่งนี้มีสถานะที่เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงของการดำเนินงานในระยะยาว จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้น โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552  ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552
 
จากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินในระดับมาตรฐาน <ref>[http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/673774 เปิดผลประเมิน 35 องค์การมหาชน]</ref>
== สรพ. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ==
   
 
==อ้างอิง==
    1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
{{รายการอ้างอิง}}
 
        2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดให้มีการวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล
 
        3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ
 
        4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 
        5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 
        6. จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 
== สรพ. มีอำนาจและหน้าที่ กระทำกิจการดังต่อไปนี้ ==
   
 
      1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
 
      2. ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบัติ
 
      3. กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 
      4.เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 
      5.ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัติ
 
     6.เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
 
     7.มอบให้บุคคลทำกิจการที่อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
 
     8.ให้ประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองในกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่
 
     9.ให้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
 
    10.ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน  
 
การกู้ยืมเงินตาม (3) และการเข้าร่วมทุนตาม (5) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 
== วิสัยทัศน์ ==
 
 
ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA
 
== พันธกิจ ==
1. พัฒนาและกำหนดมาตรฐาน เพื่อประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการประเมินและรับรอง
 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
 
   
 
== หน่วยงานภายใน ==
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 สำนัก ได้แก่
* สำนักประเมินและรับรอง
* สำนักพัฒนาองค์กร
* สำนักบริหารงานทั่วไป
* สำนักสำนักยุทธศาสตร์
* สำนักส่งเสริมการพัฒนา
 
 
 
== ระบบการประเมินและรับรอง ==
 
 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบการประเมินรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ที่หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการและความก้าวหน้าของโรงพยาบาล อาทิ
 
การรับรอง Advanced HA หรือ A-HA การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า
 
District Health System Accreditation หรือ DHSA การรับรองระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ
 
Provincial network Accreditation หรือ PNC การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด
 
Spiritual Healthcare Appreciation หรือ SHA การบูรณาการมิติจิตวิญญาณกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA
 
Disease specific certification หรือ การรับรองเฉพาะโรค
 
 
'''การประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล'''
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,400 แห่ง ที่สามารถรับการประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA  จากการดำเนินงานของสถาบันทำให้มีโรงพยาบาลที่ได้ขอรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในทุกระดับขั้น และยังคงสถานะการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA  อยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 924 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66
 
สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองในระดับการพัฒนาตามมาตรฐาน HA ขั้น 1 จำนวน 10 แห่ง ขั้นที่ 2 จำนวน 75 แห่ง สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (ขั้น 3 ปกติ) จำนวน 832 แห่ง และขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จำนวน 7 แห่ง รวมเป็น จำนวน 839 แห่ง  
 
 
== ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ==
 
[[ไฟล์:Hai certification.jpg|thumb|left|สัญญลักษณ์ผ่านการรับรอง]]
 
 
 
 
 
'''เครื่องหมายกากบากสีนำเงินที่กำลังเปิดออก'''  สื่อถึงโรงพยาบาลที่เปิดโอกาสให้ กัลยาณมิตรจากภายนอกเข้าไปเยี่ยมสำรวจ
 
'''เครื่องหมายถูก''' สื่อถึงการที่โรงพยาบาลสามารถแสดงให้เห็นว่า
 
1.มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 
2.มีทรัพยากรเพียงพอและมีบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.มีระบบการป้องกันความเสี่ยง การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการธำรงไว้ซี่งคุณภาพที่พัฒนาได้
 
4.มีการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลผู้ประกอบอาชีพ
 
5.มีกระบวนการทำงาน และการดูแลผู้ป่วยซึ่งเน้นการนำมาตรฐานวิชาชีพและความรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมมาตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของผู้ป่วย
 
6.สื่อถึงโรงพยาบาลเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรเข้าไปเยี่ยมสำรวจ
 
 
== การรับรองจาก Internation Society for Quality in Healthcare External Evaluation Accreditation “ IEEA ” ==
[[ไฟล์:International-society-for-quality-in-health-care-external-evaluation-association-ieea-logo-vector.svg|thumb]]
 
 
สถาบันได้พัฒนาการดำเนินงานจนได้รับการรับรอง จาก Internation Society for Quality in Healthcare External Evaluation Accreditation “ IEEA ” ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ให้การรับรองหน่วยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ครบทั้ง 3 ด้านซึ่งทั้ง 3 ด้านจะมีระยะเวลาการรับรองครั้งละ 4 ปี สรพ.ได้รับการรับรองดังนี้
 
ด้าน Standards ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ ปี พศ. 2553 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้ง1 ในปี 2557 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 เมื่อปี 2561
 
ด้าน Organization ได้รับการรับรองครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2556 และได้รับการต่ออายุการรับรองเมื่อปี 2560
 
ด้าน Surveyor Training Program ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองเมื่อปี 2563
 
นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการว่า สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
== ที่ตั้ง ==
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีที่ทำการตั้งอยู่ชั้น 5 [[อาคารสุขภาพแห่งชาติ]] ซอย 6 [[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุข]] [[ถนนติวานนท์]] [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] [[จังหวัดนนทบุรี]]
 
== ผลการประเมิน ==
จากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินในระดับมาตรฐาน <ref>[http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/673774 เปิดผลประเมิน 35 องค์การมหาชน]</ref>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==