ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279158 โดย EZBELLA: ไม่เป็นสารานุกรม + รายชื่อไม่ผ่านความโดดเด่นด้วยสจห.
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9279158 โดย EZBELLA: ไม่เป็นสารานุกรม + รายชื่อไม่ผ่านความโดดเด่นด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 แยกออกมาจาก [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะสากล ศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
 
'''วิสัยทัศน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์''' : ศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
== หลักสูตร ==
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)'''
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเเละการออกแบบ
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเเละการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเเละการออกแบบ
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และเเละการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
|-
|}
* [[รัฐ พิฆาตไพรี]] (ศิษย์เก่า) : นักร้อง, นักดนตรี สมาชิกวง [[แทททู คัลเล่อร์|Tattoo Colour]]
* [[จีรวรรณ สอนสะอาด]] : นักร้อง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 [[AF8]]
* [[ศิริพงษ์ ศรีสุขา]] : นักร้อง แชมป์ The Voice Kids Thailand คนที่ 5
 
== อ้างอิง ==