ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 แยกออกมาจาก [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ สู่การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะสากล ศิลปะพื้นบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่สังคมและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
 
'''วิสัยทัศน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์''' : ศูนย์กลางการวิจัยเเละและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
== หลักสูตร ==
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)'''
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ
* สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรม เเละและการออกแบบ (โครงการพิเศษ)
|-
|}
390,842

การแก้ไข