ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| chairman = ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
| อธิการบดี = ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะศีรษะ
| anthem = [[สดุดีราชมงคล]]
| tree = [[อินทนิล]]
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)<br>1 ธันวาคม พ.ศ. 2557<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/246/5.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท์)]</ref> - พ.ศ. 2563
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะศีรษะ
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (รักษาราชการแทน)
|-
417,867

การแก้ไข