ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล เพลง"

ทดสอบ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ทดสอบ)
{{ {{{|safesubst:}}}#invoke:Unsubst-infobox||$params=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,album,EP,language,English_title,A-side,B-side,written,published,released,format,recorded,studio,venue,genre,length,label,writer,composer,lyricist,producer,chronology,prev_title,prev_title2,prev_year,title,title2,year,next_title,next_title2,next_year,tracks,misc|$set1={{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{EP|}}}|EP,|album,}}language,English_title,A-side,B-side,released,format,recorded,studio,venue,genre,length,label,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{writer|{{{Writer|}}}}}}|writer,|composer,lyricist,}}producer,chronology,prev_title,prev_title2,prev_year,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{title2|}}}|title,}}title2,year,next_title,next_title2,next_year,misc|name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,artist,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{EP|}}}|EP,|album,}}language,English_title,released,format,recorded,studio,venue,genre,length,label,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{writer|{{{Writer|}}}}}}|writer,|composer,lyricist,}}producer,chronology,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{tracks|{{{Tracks|}}}}}}|tracks,}}misc}}|$set3=name,cover,cover_size,alt,border,caption,type,language,English_title,written,published,{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{recorded|{{{Recorded|}}}}}}{{{length|{{{Length|}}}}}}|recorded,length,}}writer,composer,lyricist,misc|$extra=cover_size,border,caption,language,English_title,A-side,B-side,chronology,prev_title2,title2,year,next_title2,prev_no,next_no,prev,next,tracks,misc|$aliases={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{title2|}}}||title>name,}}Name>name,image>cover,Cover>cover,cover size>cover_size,Cover size>cover_size,Alt>alt,Border>border,Caption>caption,Type>type,Artist>artist,original_artist>artist,Album>album,from_album>album,from Album>album,Language>language,english_title>English_title,Writer>writer,Composer>composer,Lyricist>lyricist,Written>written,Published>published,Genre>genre,Recorded>recorded,Studio>studio,Venue>venue,Length>length,Producer>producer,Released>released,Label>label,Format>format,a-side>A-side,b-side>B-side,Chronology>chronology,Last single>prev_title,Next single>next_title,Tracks>tracks,Misc>misc|prev_track={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev_track|}}}|{{{prev_track}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{prev|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}}}}}|prev={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{prev|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}||{{{prev}}}}}}}|next_track={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next_track|}}}|{{{next_track}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{next|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}}}}}|next={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#if:{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|match|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{next|}}}|2=^["“‘'](.+)["”’']$|nomatch=}}||{{{next}}}}}}}|prev_no={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{prev_no|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{{{|safesubst:}}}#expr:{{{track_no|0}}}-1}}|{{{prev_no}}}||{{{prev_no}}}}}}}|next_no={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{next_no|}}}|{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{{{|safesubst:}}}#expr:{{{track_no|0}}}+1}}|{{{next_no}}}||{{{next_no}}}}}}}|chronology={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{chronology|{{{Chronology|}}}}}}|{{{{{|safesubst:}}}#switch:{{{{{|safesubst:}}}lc:{{{type|{{{Type|}}}}}}}}|single|[[single (music)|single]]|singles|[[single (music)|singles]]|ซิงเกิล|[[ซิงเกิล]]={{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{chronology|{{{Chronology}}}}}}|2=%s*singles$|5=false}}|{{{chronology|{{{Chronology|}}}}}}}}}}|recorded={{{{{|safesubst:}}}#if:{{{recorded|{{{Recorded|}}}}}}|{{{{{|safesubst:}}}#invoke:String|replace|error_category=Music infoboxes with Module:String errors{{!}}C|1={{{recorded|{{{Recorded}}}}}}|2=[ ]–[ ]|3={{snd}}|plain=false}}}}|$flags=override|$B={{#ifeq:{{#invoke:Is infobox in lead|main|[Ii]nfobox [Ss]ong}}|true|{{if all|{{#ifeq:{{year|{{wikidata|property|P577}}|}}|error||1}}|{{{artist|}}}|n=2|then={{short description|{{year|{{wikidata|property|P577}}}} {{lc:{{plain text|{{กล่องข้อมูล เพลง/ลิงก์|{{{type|เพลง}}}}}}}}}โดย{{plain text|{{{artist|}}}}}|noreplace}}}}}}
 
{{Infobox