ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย"

เพิ่มรูปภาพ แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์ แก้ไขคําผิด แก้ไขการเว้นวรรค และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย
(แก้ไขการสะกดคำ)
(เพิ่มรูปภาพ แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์ แก้ไขคําผิด แก้ไขการเว้นวรรค และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
{{Infobox organization
| name = สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
| image = httpsไฟล์://imagesสคบ.app (TBC).goo.gl/mQGJd2vpA9FfobmA6jpg
| abbreviation = สคบ. (TBC)
| motto = Better Brighter Bigger
| leader_title = ประธาน
| leader_name = ศาสนาจารย์พงษ์ศักดิ์ อังคธราธร
|image_size = 300px}}
}}
'''สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย''' ({{lang-en|Thailand Baptist Convention}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกาย[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]] ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านศาสนาและดูแลสมาชิกของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์<ref name="กรมการศาสนา">{{cite web|title=ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาและองค์การศาสนาต่างๆในประเทศไทย|url=http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet6620090402112315.pdf|publisher=กรมการศาสนา|accessdate=16 กันยายน 2559}}, หน้า 166-167</ref> โดยมีศาสนาจารย์บุญครอง ปิฏกานนท์ เป็นประธานคนแรก
 
== ประวัติ ==
[[มิชชันนารี]]คณะ[[แบปทิสต์แบ๊บติสต์]]จาก[[สหรัฐอเมริกา]]เข้ามาทำทํา[[การประกาศข่าวดี]]ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2376 (ค.ศ. 1833) และตั้งคริสตจักรไมตรีจิตขึ้นในปี ค.ศ. 2380 นับเป็นคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อคณะแบ๊บติสต์ในสหรัฐแตกออกเป็นสองคณะ กิจการของคณะแบ๊บติสต์เดิมย้ายไปสังกัด[[สภาคริสตจักรในประเทศไทย]]ซึ่งเป็นของคณะ[[เพรสไบทีเรียน]] ในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) คณะแบ๊บติสต์ภาคใต้ (Southern Baptist Convention) จึงส่งมิชชันนารีมา 13 ครอบครัว เพื่อริเริ่มพันธกิจแบ๊บติสต์ในประเทสประเทศไทยอีกครั้ง ใน 5 ปีแรก สามารถตั้งคริสตจักรได้ถึง 7 แห่ง<ref name="เหลียวหลัง">{{cite web|title=เหลียวหลังแลหน้า 60 ปี แบ๊บติสต์ไทย|url=http://www.thaibts.com/text/Thai%20Baptist%20from%20the%20past%20to%20the%20future.ppt|publisher=โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์|accessdate=16 กันยายน 2559}}</ref>
 
พันธกิจของคณะแบ๊บติสต์ได้ขยายอย่างรวดเร็ว เกิดคริสตจักรและหน่วยงานเป็นจำนวนจํานวนมากในภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้ตั้ง “มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์” ขึ้นและได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2504<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=78|issue=12 ง|pages=311-312|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้อำนาจจัดตั้งมูลนิธิ " คริสตจักรคณะแบ๊บติสต์" เป็นนิติบุคคล|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2504/D/012/311.PDF|date=7 กุมภาพันธ์ 2504|accessdate=16 กันยายน 2559|language=ไทย}}</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) มีการปฏิรูประบบการทำงานโดยให้แบ๊บติสต์ชาวไทยได้บริหารงานร่วมกับมิชชันนารีต่างชาติ<ref name="พจนานุกรม">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ราชบัณฑิตยสถาน| ชื่อหนังสือ = พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน| ปี = 2552| ISBN = 978-616-7073-03-3 | จำนวนหน้า = 734 | หน้า = 88-89}}</ref> แล้วจัดตั้งสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) มูลนิธิคริสตจักรแบ๊บติสต์ได้รับรองจาก[[กรมการศาสนา]] และในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ได้มอบหมายให้สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย เป็นผู้แทนในการดำเนินดําเนินการประสานงานด้านศาสนา ในนามของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจที่มีมากขึ้นตามลำดับลําดับ จนถึงปัจจุบัน<ref name="กรมการศาสนา"/>
 
== คำขวัญคําขวัญ ==
* '''Better''' ดีขึ้น มุ่งมั่นรับใช้สังคม พี่น้องมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม
* '''Brighter''' สดใสและสร้างสรรค์ ร่วมกันหาวิธีสร้างสรรค์ในการทำดีทําดี
* '''Bigger''' รากฐานที่ใหญ่ขึ้น เพื่อขยายฐานในการทำทําดีให้กับสังคมไทย
 
== หลักข้อเชื่อ ==
สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย ยึดถือหลักข้อเชื่อ 8 ข้อ ดังนี้<ref>{{cite web|title=หลักข้อเชื่อ|url=http://www.baptist-tbc.com/index.php/2010-11-17-13-15-10/2010-11-17-13-16-28.html|publisher=สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย |date=12 กันยายน 2010|accessdate=4 กันยายน 2560}}</ref>
# [[คัมภีร์ไบเบิล|พระคัมภีร์]]เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจให้เขียนไว้ อย่างไม่ผิดพลาด และทรงสิทธิอำนาจอย่างอํานาจอย่างสมบูรณ์ เป็นหลักแห่งความเชื่อและการปฏิบัติของผู้เชื่อทั้งปวง
# พระเจ้าเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าองค์เดียว ทรงไว้ซึ่งอำนาจอํานาจและสง่าราศี ทรงสร้างสรรพสิ่งและทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์ใน 3 พระภาค คือ [[พระบิดา]] [[พระบุตร]] [[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]
# [[พระเยซูคริสต์]]ได้บังเกิดจาก[[มารีย์ (มารดาพระเยซู)|มารีย์]] หญิงสาวพรหมจารีย์ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสภาพพระเจ้าและมนุษย์อย่างบริบูรณ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์และปราศจาก[[บาป (ศาสนาคริสต์)|บาป]] [[พระทรมานของพระเยซู|ทรงทนทุกข์ทรมาน]] [[การตรึงพระเยซูที่กางเขน|สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน]] ถูกฝังไว้และ[[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|ฟื้นคืนพระชนม์]]ในวันที่สาม พระองค์[[พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์|เสด็จสู่สวรรค์]] ทรงประทับเบื้องขวาของพระบิดาและทูลขอเผื่อผู้เชื่อ
# พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานทํางานในจิตใจของมนุษย์ให้สำนึกบาปสํานึกบาป และทรงสำแดงสําแดงความจริงของพระเยซูคริสต์แก่มนุษย์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจของผู้เชื่อทุกคน ทรงเป็นผู้นำพาผู้นําพา ปรับปรุงแก้ไขชีวิตและเล้าโลมผู้เชื่อ
# พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตาม[[พระยาห์เวห์#พระลักษณะ|พระฉายา]]ของพระองค์ มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า จึงเป็นคนบาปและตกอยู่ภายใต้อำนาจอํานาจของความบาป ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องการ[[ความรอด]]และการคืนดีกับพระเจ้า
# มนุษย์ได้รับความรอดเนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคุณของพระเจ้าทรงสำแดงสําแดงโดยการที่พระเยซูคริสต์ทรงตายแทนคนบาปบนไม้กางเขน ส่วนความเชื่อเป็นการแสดงออกของมนุษย์ ด้วยความสมัครใจ โดยการกลับใจใหม่และวางใจในพระเยซูคริสต์
# พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาทั้ง[[คริสตจักร]]สากลและคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรท้องถิ่นประกอบด้วยผู้เชื่อที่รับบัพติศมาแล้วรวมตัวกันเพื่อนมัสการ สามัคคีธรรม และประกอบพระราชกิจตามที่พระเยซูได้มอบให้คริสต์จักร ในคริสตจักรมีการประกาศความเชื่อผ่านทาง[[พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน|พิธีบัพติศมา]] ด้วยการจุ่มนํ้า และการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผ่านทาง[[พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์|พิธีมหาสนิท]]
# พระเยซูคริสต์จะ[[การมาครั้งที่สอง|เสด็จกลับมาอีก]]ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเพื่อ จะทรง[[การพิพากษาครั้งสุดท้าย|พิพากษา]] และผู้ที่เชื่อจะดำรงดํารงอยู่กับพระองค์เป็นนิตย์
 
== องค์กรในสังกัด ==
* คริสตจักรพลับพลา
* คริสตจักรเมืองทองพัฒนาการ
{{Col-2}}
* คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์
* คริสตจักรกาญจนบุรีแบ๊บติสต์
* คริสตจักรลําปางแบ๊บติสต์
{{Col-2}}
* คริสตจักรลำปางอ่างทองแบ๊บติสต์
* คริสตจักรคริสตจักรอ่างทอง
* คริสตจักรร่มเย็นพัทลุงแบ๊บติสต์
* คริสตจักรไม้กางเขนไทย
* คริสตจักรชีวิตใหม่แบ๊บติสต์จันทบุรีแบ๊บติสต์
* คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์
* คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ
* คริสตจักรสร้างสรรค์เชียงใหม่
* คริสตจักรชลบุรีแบ๊บติสต์ 1
* คริสตจักรชลบุรีแบ๊บติสต์
* กลุ่มคริสเตียนท่าตะเกียบแบ๊บติสต์
133

การแก้ไข