ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562—30 กันยายน พ.ศ. 2563
|-
|14. นางสาวดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง
|10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564—ปัจจุบัน
|-
12

การแก้ไข