ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
| website = [http://fgat.christian.in.th/index.php The Full Gospel Assemblies of Thailand]
|leader_name = อาจารย์ชัชวาลย์ ตั้งเมตตากุล|leader_title = ประธาน|organization_name = องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย|organization_motto = พึ่งพระวิญญาณ ประสานเป็นหนึ่ง เข้าถึงชีวิต คือชีวิต พสท.|organization_type = องค์การทางศาสนาคริสต์|established = พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)|image_size=350px}}
'''องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย''' ({{lang-en|The Full Gospel Assemblies of Thailand}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในสังกัด[[สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย]] ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่คําคำสอนของคณะเพนเทคอสต์ ในกลุ่ม[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย|คริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ชาวไทย]]
== ประวัติ ==
คําว่าคำว่า “คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์” นั้น เป็นคําคำที่เริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกา มีความหมายถึง[[คริสตจักร]]ที่เน้นการดําเนินดำเนินชีวิตที่พึ่งพา[[พระวิญญาณบริสุทธิ์]]และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเครือข่ายที่เรียกว่าคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ ยังมีในเครือข่ายเพนเทคอสต์แคนาดา อเมริกา และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น
 
องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย ถือกําเนิดกำเนิดมาจากการเริ่มงานของคณะ Finnish Free Foreign Mission ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การ Fida International ซึ่งเป็นองค์การมิสชั่นของคริสตจักรเพนเทคอสต์ใน[[ประเทศฟินแลนด์]] องค์การ Finnish Free Foreign Mission ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แล้วได้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการต่าง ๆ ส่วนสถาบันที่เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรในเครือข่าย ได้แก่ พระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์ และ มูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์
 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1975 [[มิชชันนารี]]และผู้นําคนไทยผู้นำคนไทย ในคณะ Finnish Free Foreign Mission ได้ประชุมเพื่อปรึกษากันในเรื่องความเป็นไปได้และแนวทางในการก่อตั้ง “คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย” พวกเขาได้เขียนธรรมนูญของคณะขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น '''องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย'''
 
== การแบ่งเขตการงาน ==
* เขต 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
* เขต 2 เชียงราย, พะเยา
* เขต 3 ลําปางลำปาง, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์
* เขต 4 เชียงใหม่
* เขต 5 แม่ฮ่องสอน
393,742

การแก้ไข