ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาคริสตจักรในประเทศไทย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
มีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยมาก่อนการก่อตั้งสภาคริสตจักรอยู่แล้ว โดยคณะ[[มิชชันนารี]]เริ่มเข้ามาเผยแพร่ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เหล่า[[ศาสนาจารย์]]จาก[[คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน]]เริ่มเข้ามาเผยแพร่ศาสนาอย่างเป็นกิจลักษณะ ขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ รวมถึงขยายไปยังประเทศลาวด้วย
 
ในปี ค.ศ. 1928 ซึ่งครบรอบวาระ 100 ปีโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยมีการเสนอให้จัดตั้งสภาคริสตจักรแห่งชาติขึ้น และในปี ค.ศ. 1930 ได้มีการจัดตั้ง “สยามคริสตสภา” ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ยังอยู่ภายใต้การกํากับกำกับควบคุมดูแลของมิชชันนารีชาวต่างประเทศ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจึงเปลี่ยนเป็น “สภาคริสตจักรในประเทศไทย” และในปี ค.ศ. 1957 มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนสลายตัว จึงได้มอบความรับผิดชอบในการเผยแพร่ศาสนาให้แก่สภาคริสตจักรไทยโดยตรง
 
== หลักข้อเชื่อ ==
# เพื่อรวบรวมชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ทั้งหลายในประเทศไทยเข้าด้วยกัน
# เพื่อให้มีความสัมพันธ์ในการเผยแพร่พระกิตติคุณ และรับใช้พระเจ้าและชุมชนตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า ด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และสร้างเสริมกิจกรรมทั้งปวงให้เจริญเติบโตมั่นคงยิ่งขึ้น
# เพื่อกระทํากระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 
== การทำงานเพื่อสังคม ==
* โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
* โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
* โรงเรียนบํารุงวิทยาบำรุงวิทยา
* [[โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]]
* โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
393,742

การแก้ไข