ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย"

แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย
(แก้ไขการสะกดคำและรูปแบบการนำเสนอ)
(แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
{{Infobox Organization|abbreviation=คจส. (ACT)|established=พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983)|headquarters=13 ถนนหนองประทีป ตำบลตําบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย|image=|leader_name=ศาสนาจารย์ทองทิพย์ แก้วใส|leader_title=ประธาน|organization_motto=หนึ่งใจเดียวกัน ผูกพันรับใช้ คงไว้พระคำคํา ทรงนำนํา คจส.|organization_name=องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย|organization_type=องค์การทางศาสนาคริสต์|website=[http://www.actthai.org The Associated Churches in Thailand]}}
'''องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย''' ({{lang-en|The Associated Churches in Thailand}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในสังกัด[[สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย]] ลำดับลําดับที่สองต่อจาก[[องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย]] เพื่อประกาศพระกิตติคุณ เผยแผ่คำสอนของคําสอนของ[[พระเยซู]]ในประเทศไทย และให้คริสตจักร[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]]ได้เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
 
== ประวัติ ==
และในปี ค.ศ. 1953 ได้เริ่มประกาศใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส เวลาต่อมา ในปี ค.ศ. 1966 จึงได้เริ่มประกาศในกรุงเทพมหานคร มีคริสตจักรเริ่มเกิดขึ้นในหลายที่หลายแห่ง คณะโอเอ็มเอฟ จึงมีความปรารถนาที่จะเห็นคริสตจักรเหล่านี้รับผิดชอบ ตัดสินใจ ดูแลกันเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คริสตจักรในแต่ละภาคดังกล่าวข้างต้น จึงได้รวมตัวกันขึ้นเป็นคริสตจักรสัมพันธ์ภาค และเมื่อแข็งแรงขึ้นก็ได้แบ่งการบริหารออกเป็นเขต ๆ ตามความเหมาะสม และสะดวกในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ
 
เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1980 คริสตจักรสัมพันธ์แต่ละภาค มีความปรารถนาที่จะมีการสัมพันธ์กับภาคอื่น ๆ ด้วย จึงได้ส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน และเมื่อได้ทำทําการปรึกษาหารือกัน ในระยะเวลาอันพอสมควรแล้ว จึงได้มีการตกลงร่วมกัน ที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งเป็น “คริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย” ขึ้น ในปี ค.ศ. 1983 ต่อมา จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก[[สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย]] ประเภทสมาชิกองค์การภายในประเทศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1986 โดยใช้ชื่อว่า '''องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย'''
 
ในปัจจุบัน องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย มี[[คริสตจักร]]ทั้งหมด 250 แห่ง แบ่งออกเป็น 13 ภาค สถานประกาศทั้งหมด 21 แห่ง มีหน่วยงานและสถาบันอีก 27 แห่ง
* คริสตจักรสัมพันธ์ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
* คริสตจักรปากเหมือง จังหวัดอุทัยธานี
* คริสตจักรดอยลำใยลําใย จังหวัดอุทัยธานี
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
* คริสตจักรสัมพันธ์ทุ่งน้อย จังหวัดอุทัยธานี
* คริสตจักรในเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
* คริสตจักรพระคุณพระเจ้า จังหวัดสระบุรี
* คริสตจักรพระเจ้าทรงนำแก่งคอยนําแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
* คริสตจักรพระพรสันติสุข จังหวัดสระบุรี
* คริสตจักรสันติภาพ จังหวัดสระบุรี
* คริสตจักรพันธสัญญา จังหวัดสระบุรี
* คริสตจักรสัมพันธ์ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
* คริสตจักรลำนารายณ์ลํานารายณ์ จังหวัดลพบุรี
* คริสตจักรโคกสำโรงสําโรง จังหวัดลพบุรี
* คริสตจักรสัมพันธ์ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านหมี่รูธ จังหวัดลพบุรี
{{col-begin}}{{col-2}}
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านแม่ลาย จังหวัดเชียงใหม่
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านทุ่งจำเริงจําเริง จังหวัดเชียงใหม่
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านยองกือ จังหวัดเชียงใหม่
* คริสตจักรสัมพันธ์ยางครก จังหวัดเชียงใหม่
* คริสตจักรสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนปางพริก จังหวัดพะเยา
* คริสตจักรบ้านใหม่ร่มเย็น จังหวัดพะเยา
* คริสตจักรสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรกําแพงเพชร
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านสักงาม 4 จังหวัดกำแพงเพชรกําแพงเพชร
* คริสตจักรสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนวังนํ้า จังหวัดกำแพงเพชรกําแพงเพชร
* คริสตจักรมิชชั่นเมี่ยนมิสชั่นเมี่ยน จังหวัดเชียงใหม่
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านวังไผ่ จังหวัดน่าน
* คริสตจักรสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนบ้านสันติภาพ จังหวัดน่าน
* คริสตจักรพันธสัญญา กรุงเทพมหานคร
* คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
* คริสตจักรสัมพันธ์นำพระพรนําพระพร กรุงเทพมหานคร
* คริสตจักรสัมพันธ์บ้านพระพร กรุงเทพมหานคร
* คริสตจักรสัมพันธ์อิมมานูเอลบางนา กรุงเทพมหานคร
* คริสตจักรลาหู่บ้านป่าเกี๊ยะ จังหวัดเชียงราย
* คริสตจักรสัมพันธ์ไตแม่สาย จังหวัดเชียงราย
* คริสตจักรพระคุณแม่เมาะ จังหวัดลำปางลําปาง
{{col-end}}
'''นอกจากนี้ ยังมีสถานประกาศอีก 4 แห่ง ดังนี้'''
{{col-begin}}{{col-2}}
* สถานประกาศแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
* สถานประกาศคำสัญญาคําสัญญา จังหวัดชัยภูมิ
{{col-2}}
* สถานประกาศยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
* คริสตจักรบ้านลอจอ จังหวัดเชียงราย
* คริสตจักรบ้านป่าคาสุขใจ จังหวัดเชียงราย
* คริสตจักรบ้านถ้ำศิลาถํ้าศิลา จังหวัดเชียงราย
{{col-end}}
'''นอกจากนี้ ยังมีสถานประกาศอีก 8 แห่ง ดังนี้'''
* ศูนย์คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงสะกอ จังหวัดเชียงใหม่
* ศูนย์คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโป จังหวัดเชียงใหม่
* ศูนย์คริสตจักรสัมพันธ์ภาคอิ้วเมี่ยน จังหวัดลำปางลําปาง
* ศูนย์คริสตจักรสัมพันธ์ภาคกรุงเทพ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
* ศูนย์คริสตจักรสัมพันธ์ภาคไทยเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
* สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ เขต 4 จังหวัดลพบุรี
* สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลางในประเทศไทย จังหวัดชัยนาท
* สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคอิ้วเมี่ยนในประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชรกําแพงเพชร
* หอพักคริสเตียนไทยละว้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
{{col-end}}
133

การแก้ไข