ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย การเว้นวรรค และชื่อบุคคล
(แก้ไขการสะกดคำของชื่อบุคคล)
(แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย การเว้นวรรค และชื่อบุคคล)
| วันที่ก่อตั้ง = [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2537]]
| คณบดี = ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
| สีประจำคณะประจําคณะ = {{color box|#99ff33}} สีเขียวอ่อน (Greenyellow) [#99ff33]
| ที่อยู่ = วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายาตําบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
| website = [https://www.music.mahidol.ac.th/ College of Music, Mahidol University]
| facebook = [https://www.facebook.com/mahidolmusic/ mahidolmusic]
|ชื่อย่อ = MS (MSMU)|ชื่อภาษาอังกฤษ = College of Music, Mahidol University}}
 
'''วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล''' ({{lang-en|College of Music, Mahidol University}}) เป็นวิทยาลัยดนตรีที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของกํากับของ[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับ[[ดนตรี]]โดยเฉพาะ ตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี (ม.4 – ม.6) ไปจนถึงระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชำนาญชํานาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป ล่าสุดหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้รับการรับรองจาก MusiQuE ซึ่งเป็นมาตรฐานทัดเทียมสถาบันดนตรีชั้นนำนําระดับโลก
 
== ประวัติ ==
การขยายการศึกษาสาขาวิชาดนตรี ก่อนที่จะมาเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้น ได้มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีหลายท่าน อาทิ ศ. นพ.สุเอ็ด คชเสนี, ศ. นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว, ศ. นพ.วราวุธ สุมาวงศ์, ศ. นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล และ ศ. นพ.[[พูนพิศ อมาตยกุล]] ช่วยกันสนับสนุนผลักดัน ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นความสำคัญสําคัญของวิชาการดนตรี และมีการจัดสัมมนาวิชาการดนตรีขึ้น
[[ไฟล์:Environment of MSMU.jpg|thumb|right|300px|บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
[[ไฟล์:Artist Residency MU Salaya.jpg|thumb|right|300px|เรือนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 ศ. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีในขณะนั้น ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาวิชาการดนตรีขึ้น และได้โอนย้ายนาย[[สุกรี เจริญสุข]] ซึ่งจบปริญญาเอกสาขาดนตรี ข้าราชการสังกัด[[วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นหัวหน้าโครงการ โดยเปิดสอนวิชาดนตรีให้เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรีขึ้น ประกอบด้วยวิชาดนตรีวิจักษ์ การขับร้องประสานเสียง วิชารวมวง มโหรี วงปี่พาทย์ มีวิชาดนตรีเป็นวิชาเลือกในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นครั้งแรก จัดสัมมนาวิชาการดนตรี ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างหลักสูตรมหาบัณฑิต แขนงดนตรี ขึ้นในแขนงวัฒนธรรมศึกษาด้วย
 
ในปีการศึกษา 2532 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวัฒนธรรมดนตรี โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดนตรีแรกของไทย ในปีการศึกษา 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “สำนักงานสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดนตรี” ขึ้นภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความช่วยเหลือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในขณะนั้น คือ รศ. นพ.มันตรี จุลสมัย เพื่อเปิดสอนแขนงวิชาดนตรีศึกษาและแขนงวิชาดนตรีวิทยา
 
ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขึ้น โดยอธิการบดีในขณะนั้นคือ ศ. นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ชื่อ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” เป็นชื่อที่ ศ. นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นผู้เสนอและเป็นที่ยอมรับ หมายถึงวิทยาลัยดนตรีที่มุ่งสร้างนักดนตรีที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นวิทยาลัยของผู้ที่มีศิลปะทางดนตรี
 
* วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เปิดโครงการสอนดนตรีสำหรับสําหรับบุคคลทั่วไปขึ้น ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ เพื่อบริการวิชาการดนตรีสำหรับสําหรับประชาชน โดยมีโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษารองรับ ซึ่งมีผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการจำนวนมาก สิ่งที่สำคัญสําคัญที่สุดคือได้พัฒนาการศึกษาดนตรีของเด็กตั้งแต่เล็ก และสร้างบรรยากาศการเรียนดนตรีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 
* ในปี พ.ศ. 2539 อธิการบดีในขณะนั้นคือ ศ. นพ.[[อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] ได้พัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับกํากับของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ขยายการศึกษากว้างขวางขึ้น ทั้งการศึกษาและกิจกรรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนและวิจัยดนตรีทุกสาขา ได้จัดการสอนดนตรีสำหรับสําหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 
* ในปี พ.ศ. 2549 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโครงการสอนดนตรีสำหรับสําหรับบุคคลทั่วไปขึ้นที่ศูนย์การค้า[[สยามพารากอน]] เพื่อบริการวิชาการดนตรีสำหรับสําหรับประชาชน โดยมี “โครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา” รองรับ
 
* ในปี พ.ศ. 2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างสวนพฤกษาดุริยางค์ เป็นสถานที่รวบรวมต้นไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรีทําเครื่องดนตรี 63 ชนิด ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน รวมไปถึงเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์
 
* ในปี พ.ศ. 2552 อาคาร D สร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใช้งานได้ พร้อมก่อตั้งสำนักพิมพ์สํานักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ College of Music, Mahidol University Publishing (CMMU publishing) เพื่อจัดพิมพ์หนังสือวิชาการเพลงดนตรีและวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้ทำการเปิดทําการเปิด ร้าน Music square เป็นร้านอาหารและสถานที่รับรองแขก ต่อมา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เริ่มโครงการ “ศาลายาลิงก์” เพื่อรองรับการเดินทางในเส้นทางศาลายา – สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถานีบางหว้า และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โครงการสอนดนตรีสำหรับสําหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้ย้ายมาเปิดทำการทําการ ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บนพื้นที่กว่า 1,100 ตารางเมตร
 
* วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้ทำทําการวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่มีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์
 
* วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี (ประจำประจํา) หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/history/ ประวัติวิทยาลัย]</ref>
 
== ทำเนียบผู้อำนวยการอํานวยการ / คณบดี ==
 
{| class="wikitable" width=100%
! colspan="2" style="background: #99ff33" align="center" | <span style="color:black"> โครงการพัฒนาวิชาการดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
|-
! style="background: Aquamarine; color:Black;"| รายนามผู้อำนวยการอํานวยการ
! style="background: Aquamarine; color:Black;"| วาระการดำรงตำแหน่งดํารงตําแหน่ง
|-
| align = "left" | 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
! colspan="2" style="background: #99ff33" align="center" | <span style="color:black"> วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
|-
! style="background: Aquamarine; color:Black;"| รายนามผู้อำนวยการอํานวยการ
! style="background: Aquamarine; color:Black;"| วาระการดำรงตำแหน่งดํารงตําแหน่ง
|-
| align = "left" | 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
|-
! style="background: Aquamarine; color:Black;"| รายนามคณบดี
! style="background: Aquamarine; color:Black;"| วาระการดำรงตำแหน่งดํารงตําแหน่ง
|-
| align = "left" | 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background: #99ff33; color: Black; "| <center>ต่ำตํ่ากว่าปริญญาตรี<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/pre-college-program/ หลักสูตรต่ำตํ่ากว่าปริญญาตรี]</ref></center>
! style="background: #99ff33; color: Black; "| <center>ปริญญาตรี<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/bachelors-program/ หลักสูตรปริญญาตรี]</ref> </center>
! style="background: #99ff33; color: Black; "| <center>ปริญญาโท<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/masters-programs/ หลักปริญญาตรีโท]</ref> </center>
* แขนงวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
* แขนงวิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
* แขนงวิชาเอกการอำนวยอํานวยเพลง
* แขนงวิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
* แขนงวิชาเอกดนตรีแจ๊ส
* แขนงดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)
* แขนงธุรกิจดนตรี
* แขนงดนตรีบำบัติบําบัติ
| valign = "top" |
''' สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต '''
* แขนงวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
* แขนงวิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
* แขนงวิชาเอกการอำนวยอํานวยเพลง
|-
|}
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีในประเทศไทย ==
*พิสุทธิ์ ประทีปะเสน (อ้น) สาขา Jazz Studies [มือแซกโซโฟน วง [[T-Bone]]] {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*ธรรศตะวัน ไขแสง (ตะวัน) สาขา Music Technology [อาจารย์ประจำสาขาประจําสาขา Music Entertainment วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล] {ปริญญาตรี รุ่น 1}
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ (นน) สาขา Musicology [คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์] {ปริญญาเอก รุ่นที่ 1}
* ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ (ฟ้าใส) สาขา Classical Performance (นักร้อง วง Baba-e’, ครูประจำบ้านประจําบ้าน AF) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*[[วรางคณิภา พวงธนะสาร]] (น็อตโตะ) สาขา Classical Performance (นักร้อง) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
* ธุรดี อารีรอบ (อิ๋งอิ๋ง) สาขา Classical Performance [ศิลปิน, นักร้อง, นักล่าฝัน [[AF4]]] {ปริญญาตรี รุ่น 1}
*รวิษฎา สุกิตติวรกุล (แคท) {นักร้อง วง Baba-e’}
*ตะวัน จิระศรีปัญญา (หวี) [มือเบส วง Kobe, อาจารย์ประจำสาขาประจําสาขา Music Entertainment วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
*ธีรัช เลาห์วีระพานิช (กุ๊ก) สาขา Jazz Studies [มือแซกโซโฟน วง [[T-Bone]]] {ปริญญาตรี รุ่น 2}
* [[ชลาทิศ ตันติวุฒิ]] (เบน) [ศิลปิน, นักร้อง] {ปริญญาตรี รุ่น 3}
*สุกฤษ์ ศรีเปารยะ (สุ่ม) [มือเบส วง [[Clash]]] {ปริญญาตรี รุ่น 3}
*วีรณัฐ ทิพยมณฑล (แจ๊ป) สาขา Music Business [นักร้องนำ นําและ มือกีต้าร์ วง The Richman Toy] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*วสุ ปาลิโพธิ (กิ๊ป) สาขา Music Technology [อดีตมือกีต้าร์ วง The Richman Toy] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*นันทพร เทพภูษาวัฒนา (ฝัน) สาขา Music Entertainment [นักร้อง วง Baba-e’] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*ประณัฐ ธรรมโกสิทธิ์ (แป๊บ) สาขา Music Technology [มือกีตาร์ วง [[Sweet Mullet]]] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*นฤดม ตันทนานนท์ (อั๋น) สาขา Music Technology [มือกีตาร์ วง [[Sweet Mullet]]] {ปริญญาตรี รุ่น 5}
*อัคราวิชญ์ พิริโยดม (เช่) สาขา Jazz Studies [มือเบส วง The Richman Toy, อาจารย์ประจำสาขาประจําสาขา Music Entertainment วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล] {ปริญญาตรี รุ่น 6}
* [[พัดชา เอนกอายุวัฒน์]] (พัด) สาขา Music Technology (ศิลปิน, นักแสดง, นักร้อง, นักล่าฝัน [[AF2]]) {เตรียมอุดมดนตรีรุ่น 2, ปริญญาตรี รุ่น 6}
*ศิรดา ใจประสงค์ (ปริญญ์) สาขา Composition [มือคีย์บอร์ด วง Senorita] {ปริญญาตรี รุ่น 6}
* [[มุขพล จันทรวงศ์]] (ดอดจ์) สาขา Music Technology [นักร้องนำ, นําและมือกีตาร์ วง Bogie Dodge] {ปริญญาตรี รุ่น 6}
*สฤษฎ ตันเป็นสุข (สฤษฎ) สาขา Jazz Studies [มือทรัมเป็ต วง [[T-Bone]]] {ปริญญาตรี รุ่น 8}
* [[เมธัส ตรีรัตนวารีสิน]] (แจ็ค) [ศิลปิน, นักแสดงร้อง, นักร้องแสดง, นักล่าฝัน [[AF4]]] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*จารุพัฒน์ ลีนานุพันธุ์ (จา) สาขา Music Technology [มือกีตาร์ วง Jida] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*ณัฐวัจน์ ไกรพิชญ์ (ใหม่) สาขา Music Entertainment [มือกีตาร์ วง Jida] {ปริญญาตรี รุ่น 10}
*ณัฐ เบญจรงค์รัตน์ (นัท) สาขา Music Entertainment [มือเบส วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 11}
*แทนทวิช ทวิชศรี (โซ่) สาขา Music Entertainment [มือกลอง วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 11}
* [[ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส]] (ปุ๊น) สาขา Music Business [ศิลปิน, มือคีย์บอร์ด วง April Fools’ Day] {ปริญญาตรี รุ่น 11}
*คนาวิน เชื้อแถว (โบ๊ท) สาขา Music Entertainment [นักร้องนำนํา วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*ภูริช พันธุ์รุ่ง (บอส) สาขา Music Entertainment [มือกีต้าร์ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*ธนญ แสงเล็ก (นน) สาขา Music Entertainment [มือกีต้าร์ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*ประวิทย์ ฮันสเตน (ยิ้ม) สาขา Music Entertainment [มือกลอง วง สมเกียรติ] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*พีระนัต สุขสำราญสําราญ (เงาะ) สาขา Music Entertainment [มือกีตาร์ วง The Richman Toy] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
* วิภาวี เตชะสุรางค์ (วี) สาขา Music Entertainment [ตัวแทนจากภาคเหนือจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*[[บุตรศรัณย์ ทองชิว]] (นํ้าตาล) สาขา Music Business [ศิลปิน, นักร้อง] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*ลินท์พิตา จินดาภู (หญิง) สาขา Music Business [รองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 11] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*ภัทรภร แสงสำอางค์สําอางค์ (ซิน) สาขา Music Entertainment [ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 10 และ ปี 11] {ปริญญาตรี รุ่น 13}
*ธันยชนิต ศรีสมเพชร (เต้ย) สาขา Music Entertainment [นักล่าฝัน AF10] {ปริญญาตรี รุ่น 13}
* [[วทัญญู จิตติเสถียรพร]] (โฟนลิ้ง) สาขา Classical Performance {ปริญญาตรี รุ่น 13}
*ยศพล ยศอมรสุนทร (ไอกี้) สาขา Music Technology {ปริญญาตรี รุ่น 14}
* เกวลิน พูลภีไกร (เกรซ) สาขา Classical Performance [ศิลปิน, นักร้อง]
*พณพงศ์ เพิ่มพูน (ท้อปท็อป) [ศิลปิน วง The Messenger]
*ชนิษฐา โลจนานนท์ (ตาล) [มือกลอง วง Aliz]
 
== เชิงอรรถ ==
* ภาพยนตร์ เรื่อง ''[[Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย]]'' เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกฉายในปี พ.ศ. 2549
 
== ดูเพิ่ม ==
133

การแก้ไข