ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย"

แก้ไขการสะกดคำ
(แก้ไขคำผิด ชื่อย่อ และใส่รายละเอียดเพิ่มเติม)
(แก้ไขการสะกดคำ)
# พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตาม[[พระยาห์เวห์#พระลักษณะ|พระฉายา]]ของพระองค์ มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นคนบาปและตกอยู่ภายใต้อำนาจของความบาป ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงต้องการ[[ความรอด]]และการคืนดีกับพระเจ้า
# มนุษย์ได้รับความรอดเนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้า โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคุณของพระเจ้าทรงสำแดงโดยการที่พระเยซูคริสต์ทรงตายแทนคนบาปบนไม้กางเขน ส่วนความเชื่อเป็นการแสดงออกของมนุษย์ ด้วยความสมัครใจ โดยการกลับใจใหม่และวางใจในพระเยซูคริสต์
# พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาทั้ง[[คริสตจักร]]สากลและคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรท้องถิ่นประกอบด้วยผู้เชื่อที่รับบัพติศมาแล้วรวมตัวกันเพื่อนมัสการ สามัคคีธรรม และประกอบพระราชกิจตามที่พระเยซูได้มอบให้คริสต์จักร ในคริสตจักรมีการประกาศความเชื่อผ่านทาง[[พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน|พิธีบัพติศมา]] ด้วยการจุ่มน้ำนํ้า และการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผ่านทาง[[พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์|พิธีมหาสนิท]]
# พระเยซูคริสต์จะ[[การมาครั้งที่สอง|เสด็จกลับมาอีก]]ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเพื่อ จะทรง[[การพิพากษาครั้งสุดท้าย|พิพากษา]] และผู้ที่เชื่อจะดำรงอยู่กับพระองค์เป็นนิตย์
 
* คริสตจักรอิมมานูเอลแบ๊บติสต์
* คริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์
* คริสตจักรพระสัญญาปากน้ำแบ๊บติสต์ปากนํ้าแบ๊บติสต์
* คริสตจักรแห่งความสุข
* คริสตจักรพระคุณแบ๊บติสต์
133

การแก้ไข