ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์ ถูกย้อนกลับแล้ว
 
# '''กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ''' เป็น[[กฎหมายระหว่างประเทศ]]ส่วนที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม[[สิทธิมนุษยชน]]ในระดับสังคม ภูมิภาคและประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนประกอบขึ้นจาก[[สนธิสัญญา]] [[ความตกลง]]ระหว่าง[[รัฐเอกราช]]ซึ่งตั้งใจให้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างภาคีที่เข้าตกลงกัน และ[[กฎหมายระหว่างประเทศจารีตประเพณี]] ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่นแม้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ช่วยส่งเสริมให้นำไปปฏิบัติ ทำให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และถือว่าเป็นบ่อเกิดของข้อผูกพันทางการเมือง
 
== ระบบสหประชาชาติ ==
5

การแก้ไข