ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]''''''[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ภเภเภเภ ภูเก็ต<ref></ref>![[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]o11777669-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
|-
!width="60%"|โรงเรียน !!width="10%"|ตำบล !!width="10%"|อำเภอ !!width="20%"|ระดับชั้น
|-
| โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนห้วยยางจอมมณี || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์นราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง || ดงเย็น ||{{อำ|เมือง}}||
|-
| โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ || นาโสก ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||
|-
| โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา || โพนทราย ||{{}}||
|-
| โรงเรียนคำสายทองวิทยาฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา || โพนทราย ||{{}}||
|-
| โรงเรียนนาคำน้อยสายทองวิทยา || มุกดาหาร ||{{}}||
|-
| โรงเรียนเมืองใหม่นาคำน้อยวิทยา || มุกดาหาร ||{{}}||{{}}
|-
| โรงเรียนมุกดาลัยเมืองใหม่ || มุกดาหาร ||{{}}||{{}}
|-
| โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์มุกดาลัย || มุกดาหาร ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์คำแฮดประชาสรรค์ || กกแดง ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ || โชคชัย ||{{}}||{{}}
|-
| โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ || นากอก ||{{}}||
|-
| โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 || นาอุดม ||{{}}||
|-
| โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม || หนองแวง ||{{}}||
|-
| โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ || หนองแวง ||{{}}||
|-
| โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา || นาสะเม็ง ||{{อำ|ดอนตาล}}||
|-
| โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ || นาสะเม็ง ||{{}}||
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 4 || เหล่าหมี ||{{}}||
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 5 || กกตูม ||{{อำ|ดงหลวง}}||
|-
| โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ || กกตูม ||{{}}||
|-
| โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู || พังแดง ||{{}}||
|-
| โรงเรียนร่มเกล้า || แคน ||{{}}||
|-
| โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย (ราษฏร์ประสงค์) || ||{{}}||
2,691

การแก้ไข