ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

→‎การแบ่งประเภทของภาษีอากร: มองว่าควรแยกไปใส่ภาษีนั้น ๆ แทนการแยกมาเป็นหัวข้อโดด ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอัตราถดถอย เป็นต้น
(→‎การแบ่งประเภทของภาษีอากร: มองว่าควรแยกไปใส่ภาษีนั้น ๆ แทนการแยกมาเป็นหัวข้อโดด ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอัตราถดถอย เป็นต้น)
 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแหล่งที่มาของรายได้จาก 3 แหล่งสำคัญคือ (ก) รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่จากยาสูบ นํ้ามันและโรงแรม (ข) รายได้ที่ได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น และ (ค) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเองนั้นยังคิดได้เพียงร้อยละ 9–11 ของรายได้รวม อปท.<ref name="ชัยสิทธิ์"/>{{rp|442}}
 
==การแบ่งประเภทของภาษีอากร==
ประเภทของภาษีอากร อาจแบ่งได้หลายวิธีขึ้นตามความเหมาะสม<ref>{{cite web|url= https://moneyhub.in.th/article/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/ |title= ภาษี อากร|publisher=Money Hub|accessdate=22 ธันวาคม 2563}}</ref> อาทิ
# '''การแบ่งตามหลักการผลักภาระภาษีอากร''' แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
## '''ภาษีทางตรง (Direct Taxes)''' คือ ภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย ไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเป็นผู้รับภาระภาษีนั้นไว้เอง โดยจัดเก็บภาษีตรงจากผู้ที่ควรจะต้องเสียภาษีที่แท้จริง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมรดก และภาษีป้าย เป็นต้น
## '''ภาษีทางอ้อม (Indirect Taxes)''' คือ ภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย มีโอกาสจะผลักภาระภาษีดังกล่าวไปให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาภาระภาษีนั้นได้ โดยผลักภาระเข้าไปในราคาของสินค้าหรือบริการโดยผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระภาษีนั้น ๆ แทน รัฐบาลไม่ได้จัดเก็บภาษีตรงจากผู้ที่ควรจะต้องเสียภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีศุลกากร เป็นต้น<ref>อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้ามาเพื่อใช้เองเป็นภาษีทางตรง ในกรณีของภาษีศุลกากรกับภาษีมูลค่าเพิ่ม</ref>
# '''การแบ่งตามฐานภาษี''' โดยฐานภาษี หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร ถ้าเอาฐานภาษีไปคำนวณกับอัตราภาษีแล้ว ก็จะได้ภาษีที่ต้องเสียหรือสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้บุคคลต้องเสียภาษี แบ่งออกเป็น 3 ฐานภาษี คือ<ref>{{cite web|url= https://krulumyai.weebly.com/3650358836193591362636193657363435913586362935913585359836273617363436183616363436253637.html/ |title= โครงสร้างของภาษีอากร|publisher=นางลำใย เทียมมล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก|accessdate=22 ธันวาคม 2563}}</ref>
## '''ฐานรายได้ (Income Taxes)''' เป็นภาษีที่เก็บจาก[[เงินได้]] เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการให้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือผลได้จากทุน (capital gains) และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็นต้น
## '''ฐานการบริโภค (Consumption)''' หมายถึง การนำค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และอากรศุลกากร เป็นต้น
## '''ฐานความมั่งคั่ง (Wealth)''' หรือภาษีที่เก็บจากทรัพย์สิน (Property Taxes) เป็นการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินเฉพาะอย่าง เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีกองมรดก (Estate Tax) และภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) เป็นต้น
# '''การแบ่งตามอัตราภาษี''' (Tax Rate) อัตราภาษี หมายถึง อัตราที่เรียกเก็บจากฐานภาษีเพื่อนำไปคำนวณผลลัพธ์ภาษีอากรที่จะต้องจ่าย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
## '''อัตราคงที่ (Flat Rate หรือ Single Rate หรือ Proportional Rate)''' คือ การเสียภาษีในอัตราคงที่ตลอดไป ไม่ว่ากำไรสุทธิจะเป็นเท่าใด เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล เรียกเก็บร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหรืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงเหลืออัตราร้อยละ 7.0 (รวมภาษีท้องถิ่น)
## '''อัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) ''' ฐานภาษีเพิ่มขึ้น อัตราภาษีก็เพิ่มขึ้นด้วย เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
## '''อัตราถอยหลังหรือถดถอย (Regressive Rate) ''' ฐานภาษีเพิ่มขึ้น อัตราภาษีกลับลดลง เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น
 
== ภาษีเงินได้ ==
148,922

การแก้ไข