ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: เพิ่มรายการยาว
 
=== บุคคลธรรมดา ===
{{หลัก|ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ประเทศไทย)}}
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่เก็บจากบุคคลทั่วไปหรือจากหน่วยงานที่มีลักษณะพิเศษ ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ ประเภทของเงินพึงได้ของบุคคลธรรมดา เช่น เงินได้เนื่องจากการทำงาน เงินได้จากการลงทุนในสินทรัพย์ เงินได้จากการให้เช่า และอื่น ๆ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ มีอัตราภาษีที่กำหนดแบบอัตราก้าวหน้า ระหว่างปี 2532 ถึง 2557 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างอัตราภาษีแล้ว 3 ครั้ง และเริ่มมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีแก่บุคคลที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีในปี 2542 ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 บาทในปี 2546 และไม่เกิน 150,000 บาทในปี 2551<ref name="par">[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=210 การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 - 2557]. สำนักงบประมาณของรัฐสภา. ฉบับที่ 7/2558.</ref>{{rp|12–13}}
 
148,922

การแก้ไข