ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
# นาย[[วิจารณ์ นิวาตวงศ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
# พลตำรวจตรี [[อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[กิตติ สีหนนท์หนนทน์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# นาย[[เกรียง กีรติกร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[อุดม โปษะกฤษณะ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
54,729

การแก้ไข