ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลหนองบ่อ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)"

* กลุ่มที่ 3: เป็นกลุ่มใหญ่สุด อพยพไปทางทิศตะวันตก ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 1.8 กิโลเมตร และได้ก่อตั้ง ''บ้านหนองบ่อ'' ขึ้น
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 2''' คล้ายกับข้อสันนิษฐานที่ 1 แต่ก่อนโรคระบาดชาวบ้านในชุมชนบ้านแคได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปบริเวณชุมชนบ้านตากแดด และเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น จึงได้ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามข้อสันนิษบานที่สันนิษฐานที่ 1
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 3''' เดิมมีตั้งถิ่นของชาวบ้าน 2 กลุ่ม ได้แก่ บริเวณวัดร้างบ้านแค และชุมชนร้างบ้านตากแดด เมื่อเกิดโรคระบาด ชาวบ้านในชุมชนบ้านแคได้อพยพไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ และก่อตั้งชุมชน ''บ้านดงบัง'' ขึ้น ส่วนชาวบ้านในชุมชนบ้านตากแดด ได้อพยพไปตั้งรกรากใหม่ในบริเวณบ้านโพนงาม และบ้านหนองบ่อในปัจจุบัน
10,166

การแก้ไข