ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

 
==ประวัติ==
การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตตำบลหนองบ่อในช่วงแรกเริ่มนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นในช่วงใด เชื่อกันว่า ชาวบ้านที่พื้นที่ตำบลหนองบ่อนั้นมีบรรพบุรุษมาจากลูกหลานของ[[พระวอพระตา]] เมื่อครั้งก่อตั้งเมือง[[อุบลราชธานี]] โดยมีข้อสันนิษฐานหลายข้อเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานดังกล่าว ได้แก่<ref>{{cite web|url=http://www.nong-bo.go.th/index.php/about-us/history|title=ประวัติความเป็นมา|accessdate=4 January 2021|date=2019|author=องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ|website=Nong-bo.go.th|archivedate=29 October 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201029173924/http://www.nong-bo.go.th/index.php/about-us/history}}</ref>
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 1''' มีการตั้งรกรากของชาวบ้านบริเวณชุมชนโบราณดั้งเดิมชื่อว่า ''บ้านแค'' ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดเก่าบ้านแค ทางตะวันตกของบ้านดงบังในปัจจุบัน แต่เนื่องจากโรคระบาด ชาวบ้านในชุมชนบ้านแคจึงกระจายตัวออกไปตั้งถื่นฐานเป็นชุมชนอื่นในบริเวณใกล้เคียง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
* กลุ่มที่ 3: เป็นกลุ่มใหญ่สุด อพยพไปทางทิศตะวันตก ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 1.8 กิโลเมตร และได้ก่อตั้ง ''บ้านหนองบ่อ'' ขึ้น
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 2''' คล้ายกับข้อสันนิษฐานที่ 1 แต่ก่อนโรคระบาดชาวบ้านในชุมชนบ้านแคได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปบริเวณชุมชนบ้านตากแดด และเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น จึงได้ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามข้อสันนิษบานที่ 1
'''ข้อสันนิษฐานที่ 2'''
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 3''' เดิมมีตั้งถิ่นของชาวบ้าน 2 กลุ่ม ได้แก่ บริเวณวัดร้างบ้านแค และชุมชนร้างบ้านตากแดด เมื่อเกิดโรคระบาด ชาวบ้านในชุมชนบ้านแคได้อพยพไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ และก่อตั้งชุมชน ''บ้านดงบัง'' ขึ้น ส่วนชาวบ้านในชุมชนบ้านตากแดด ได้อพยพไปตั้งรกรากใหม่ในบริเวณบ้านโพนงาม และบ้านหนองบ่อในปัจจุบัน
 
'''ข้อสันนิษฐานที่ 4''' แรกเริ่มชาวบ้านได้เข้ามาตั้งชุมชนในเขตตำบลหนองบ่อเพียง 1 ชุมชน คือ บ้านตากแดด และได้กระจายกันออกไปตั้งชุมชนใหม่โดยรอบเมื่อเกิดโรคระบาด
 
==ขนาดและที่ตั้ง==
10,166

การแก้ไข