ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

 
==ชุมชนและประชากร==
ตำบลแจระแมหนองบ่อประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 107 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้มีแบ่งเป็น 313 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ของ[[เทศบาลเมืองแจระแม]]และ[[เทศบาลตำบลอุบล]] คือชุมชน (หมู่ที่) 1 บ้านท่าบ่อใต้, หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อเหนือ และหมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ส่วนอีก 7 หมู่บ้านที่เหลือนั้นตั้งทั้งหมดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแจระแมทั้งหมดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อทั้งหมด ปัจจุบัน ตำบลแจระแมหนองบ่อมีประชากรทั้งสิ้น 137,681673 คน แบ่งเป็นจำนวนครัวเรือน 51,381842 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธจำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง (ร้อยละ10 89.99)ปี รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref (ร้อยละ 10.00) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปname=dopa/>
 
จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้<ref name=dopa/>
{| class="wikitable" style="float:right;"
|-
10,166

การแก้ไข