ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

 
== [[ภาคใต้]] ==
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; width:100%;"
|-
|- bgcolor="#ebf5ff"
! width="5%" | จังหวัด
! width="10%" | ชื่อโรงเรียน
! width="5%" | ก่อตั้ง
! width="30%" | หมายเหตุ
!อ้างอิง
 
!หมายเหตุ
|- bgcolor="#ebf5ff"
|-
| [[จังหวัดกระบี่|กระบี่]]
|| [[โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2452<ref>[http://www.ammart.ac.th/ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล]</ref>
โรงเรียนสตรีกระบี่ <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ “อำมาตย์พานิชนุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ [[พ.ศ. 2513]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกระบี่ “สตรีกระบี่” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล"
|| [[พ.ศ. 2452]]
 
<br />
|-
||<ref>[http://www.ammart.ac.th/web/index.asp ประวัติโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล]</ref>
|rowspan=2| [[จังหวัดชุมพร|ชุมพร]]
|| <br />
| [[โรงเรียนศรียาภัย]]
ยุบรวมกับโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเมื่อปี [[พ.ศ. 2513]]
| พ.ศ. 2440<ref>[http://www.sriyapai.ac.th/ โรงเรียนศรียาภัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลชุมพร “ศรียาภัย”
|-
| [[โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา]]
| พ.ศ. 2467<ref>[http://www.saard.ac.th/ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดตรัง|ตรัง]]
| [[โรงเรียนวิเชียรมาตุ]]
| พ.ศ. 2459<ref>[http://www.wch.ac.th/ โรงเรียนวิเชียรมาตุ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตรัง “วิเชียรมาตุ”
|-
| [[โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง|โรงเรียนสภาราชินี]]
| พ.ศ. 2479<ref>[http://www.spa.ac.th/ โรงเรียนสภาราชินี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง “สภาราชินี”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช|โรงเรียนเบญจมราชูทิศ]]
| พ.ศ. 2441<ref>[https://www.benjama.ac.th/ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช “เบญจมราชูทิศ”
|-
| [[โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช]]
| พ.ศ. 2461<ref>[https://www.kanlayanee.ac.th/ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช “กัลยาณีศรีธรรมราช”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
| [[โรงเรียนนราธิวาส]]
| พ.ศ. 2456<ref>[http://www.nts.ac.th/ โรงเรียนนราธิวาส]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนราธิวาส “นราธิวาส”
|-
| [[โรงเรียนนราสิกขาลัย]]
| พ.ศ. 2483<ref>[http://www.ns.ac.th/ โรงเรียนนราสิกขาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนราธิวาส “สตรีนราธิวาส”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี]]
| พ.ศ. 2455<ref>[https://www.benjamapn.ac.th/ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลปัตตานี “เบญจมราชูทิศ”
|-
| [[โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล]]
| พ.ศ. 2465<ref>[http://decha.ac.th/ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลปัตตานี “เดชะปัตตนยานุกูล”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดชุมพรพังงา|ชุมพรพังงา]]
|| [[โรงเรียนศรียาภัยดีบุกพังงาวิทยายน]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2471<ref>[https://www.deebuk.ac.th/ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน]</ref>
[[โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพังงา “ดีบุกพังงาวิทยายน”
|| [[พ.ศ. 2440]]
<br />
|| <ref>[http://www.sriyapai.ac.th/2011/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=30&namemenu=ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียนศรียาภัย]</ref>
<br />
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลชุมพร
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลชุมพร
|-
| [[โรงเรียนสตรีพังงา]]
| พ.ศ. 2499<ref>[http://www.satreephangnga.ac.th/ โรงเรียนสตรีพังงา]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพังงา “สตรีพังงา”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดตรังพัทลุง|ตรังพัทลุง]]
|| [[โรงเรียนวิเชียรมาตุพัทลุง]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2448<ref>[http://www.pt.ac.th/ โรงเรียนพัทลุง]</ref>
[[โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง “พัทลุง”
|| [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2459]]
[[20 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2479]]
||<br />
<ref>[http://www.spa.ac.th/?name=page&file=page&op=prawat ประวัติโรงเรียนสภาราชินี]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนสตรีพัทลุง]]
| [[จังหวัดนครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช]]
| พ.ศ. 2482<ref>[http://www.spt.ac.th/ โรงเรียนสตรีพัทลุง]</ref>
|| [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช|โรงเรียนเบญจมราชูทิศ]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพัทลุง “สตรีพัทลุง”
[[โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2441]]
[[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2461]]
|| <br />
<ref>[http://www.kanlayanee.ac.th/knweb/index.php/his-kn ประวัติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครศรีธรรมราช
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครศรีธรรมราช
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดนราธิวาสภูเก็ต|นราธิวาสภูเก็ต]]
|| [[โรงเรียนนราธิวาสภูเก็ตวิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2440<ref>[http://www.pkw.ac.th/ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย]</ref>
[[โรงเรียนนราสิกขาลัย]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต “ภูเก็ตวิทยาลัย”
|| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2456]]
[[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2483]]
|| <ref>[http://narathiwat.igetweb.com/index.php?mo=3&art=351980 ประวัติโรงเรียนนราธิวาส]</ref>
<ref>[http://www.ns.ac.th/index.php/2010-06-18-02-29-06/2010-06-18-02-31-15 ประวัติโรงเรียนนราสิกขาลัย]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนสตรีภูเก็ต]]
| [[จังหวัดปัตตานี|ปัตตานี]]
| พ.ศ. 2452<ref>[http://www.satreephuket.ac.th/ โรงเรียนสตรีภูเก็ต]</ref>
|| [[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม”
[[โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[22 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2457]]
[[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2465]]
||<ref>[http://www.benjamapn.ac.th เว็บโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี]</ref>
<ref>[http://www.decha.ac.th เว็บโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลปัตตานี
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลปัตตานี
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดพังงายะลา|พังงายะลา]]
|| [[โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2452<ref>[http://www.kbyala.ac.th/ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา]</ref>
[[โรงเรียนสตรีพังงา]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดยะลา “คณะราษฎรบำรุง”
||
||<ref>[http://www.deebuk.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=27 ประวัติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน]</ref>
<br />
||
|-
| [[โรงเรียนสตรียะลา]]
| [[จังหวัดพัทลุง|พัทลุง]]
| พ.ศ. 2469<ref>[https://www.sy.ac.th/ โรงเรียนสตรียะลา]</ref>
|| [[โรงเรียนพัทลุง]] <small> (ชาย) </small>
[[| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีพัทลุง]]ประจำจังหวัดยะลา <small> (หญิง) </small>“สตรียะลา”
 
|| [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2448]]
[[พ.ศ. 2474]]
|| <ref>[http://www.pt.ac.th/pt/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=37 ประวัติโรงเรียนพัทลุง]</ref>
<br />
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดภูเก็ตระนอง|ภูเก็ตระนอง]]
|| [[โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยพิชัยรัตนาคาร]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2449<ref>[http://www.pcrs.ac.th/ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร]</ref>
[[โรงเรียนสตรีภูเก็ต]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดระนอง “พิชัยรัตนาคาร”
|| [[พ.ศ. 2440]]
[[29 เมษายน]] [[พ.ศ. 2452]]
|| <ref>[http://www.pkw.ac.th/history.htm ประวัติโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย]</ref>
<ref>[http://www.satreephuket.ac.th/basic_data/history.html ประวัติโรงเรียนสตรีภูเก็ต]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต
|-
| [[โรงเรียนสตรีระนอง]]
| [[จังหวัดยะลา|ยะลา]]
| พ.ศ. 2483<ref>[https://www.strn.ac.th/ โรงเรียนสตรีระนอง]</ref>
|| [[โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา]] <small> (ชาย) </small>
[[| เดิมชื่อโรงเรียนสตรียะลา]]ประจำจังหวัดระนอง <small> (หญิง) </small>“สตรีระนอง”
 
|| [[พ.ศ. 2452]]
[[17 เมษายน]] [[พ.ศ. 2469]]
||<ref>[http://www.kbyala.ac.th/About%20kb/index.html ประวัติโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา]</ref>
<ref>[http://www.sy.ac.th/ ประวัติโรงเรียนสตรียะลา]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดระนองสงขลา|ระนองสงขลา]]
|| [[โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2439<ref>[http://www.mvsk.ac.th/ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]</ref>
[[โรงเรียนสตรีระนอง]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลนครศรีธรรมราช “มหาวชิราวุธ”
|| [[พ.ศ. 2449]]
<br />
||<ref>[http://www.pr-schoolweb.com/index.php?mo=59&action=page&id=322903 ประวัติโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร]</ref>
<br />
||
|-
| [[โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา|สงขลา]]
|| พ.ศ.2464<ref>[[https://www.woranari.ac.th/ โรงเรียนมหาวชิราวุธวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา]] <small> (ชาย) </smallref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครศรีธรรมราช “วรนารีเฉลิม”
[[โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[27 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2439]]
[[พ.ศ. 2449]]
|| <br />
<ref>[http://www.woranari.ac.th/index.php/2011-10-26-08-01-03/2011-10-26-09-14-14/2011-10-26-09-15-26 ประวัติโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา]</ref>
||
|-
| [[จังหวัดสตูล|สตูล]]
|| [[โรงเรียนสตูลวิทยา]]
| พ.ศ. 2453<ref>[https://www.stw.ac.th/ โรงเรียนสตูลวิทยา]</ref>
โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสตูล <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล “สตูลวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ [[พ.ศ. 2491]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสตูล “สตรีสตูล” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี [[พ.ศ. 2484]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสตูลวิทยา"
|| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2453]]
 
[[พ.ศ. 2484]]
||<ref>[http://www.stw.ac.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 ประวัติโรงเรียนสตูลวิทยา]</ref>
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดสตูลเมื่อปี [[พ.ศ. 2491]]
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี]]
|| [[โรงเรียนสุราษฎร์ธานี]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2450<ref>[https://www.st.ac.th/ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี]</ref>
[[โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานี”
|| [[พ.ศ. 2450]]
[[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2482]]
|| <ref>[http://www.st.ac.th/about.php ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี]</ref>
<ref>[http://www.srp.ac.th/2550/suratpit.php ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา]]
| พ.ศ. 2482<ref>[http://www.srp.ac.th/ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สตรีสุราษฎร์ธานี”
|}
 
5,927

การแก้ไข