ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย"

 
== [[ภาคกลาง]] ==
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:100%; width:100%;"
|-
|- bgcolor="#ebf5ff"
! width="5%" | จังหวัด
! width="10%" | ชื่อโรงเรียน
! width="5%" | ก่อตั้ง
! width="30%" | หมายเหตุ
!อ้างอิง
 
!หมายเหตุ
|- bgcolor="#ebf5ff"
|-
| [[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
|| [[โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2445<ref>[http://www.kp.ac.th/ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม]</ref>
โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร "นารีวิทยา" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2514]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม" โดยเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดกำแพงเพชร
|| [[พ.ศ. 2454]]
 
[[พ.ศ. 2469]]
||<ref>[http://203.172.160.51/website/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=2 ประวัติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม]</ref>
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนกำแพงเพชร "วัชรราษฎร์วิทยาลัย" เมื่อวันที่ [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2514]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม"
|-
| [[จังหวัดชัยนาท|ชัยนาท]]
|| [[โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2452<ref>[https://www.chainatpit.ac.th/ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม]</ref>
โรงเรียนสตรีชัยนาท "คณะราษฎร์บำรุง ๒"<small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท “วิชัยบำรุงราษฎร์” ต่อมาเมื่อวันที่ [[27 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2518]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชัยนาท “คณะราษฎร์บำรุง ๒” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม"
|| [[พ.ศ. 2452]]
 
<br />
||
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนชัยนาท "วิชัยบำรุงราษฎร์" เมื่อวันที่ [[27 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2518]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม"
|-
| [[จังหวัดนครนายก|นครนายก]]
|| [[โรงเรียนนครนายกวิทยาคม]]
| พ.ศ. 2459<ref>[http://www.nakorn.ac.th/ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม]</ref>
โรงเรียนศรีนครนายก <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก “นาครส่ำสงเคราะห์” ต่อมาเมื่อวันที่ [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2514]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก “ศรีนครนายก” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม"
|| [[พ.ศ. 2459]]
 
<br />
|| <ref>[http://www.nakorn.ac.th/nakorn/history.html ประวัติโรงเรียนนครนายกวิทยาคม]</ref>
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนนาครสำสงเคราะห์ เมื่อวันที่ [[5 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2514]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม"
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดนครปฐม|นครปฐม]]
|| [[โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2452<ref>[http://phrapathom.ac.th/ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย]</ref>
[[โรงเรียนราชินีบูรณะ]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนโรงเรียนประจำมณฑลนครชัยศรี “พระปฐมวิทยาลัย”
|| [[23 มกราคม]] [[พ.ศ. 2452]]
[[พ.ศ. 2457]]
|| <ref>[http://www.pt-lms.com/ ประวัติโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย]</ref>
<ref>[http://www.rachineeburana.net/main/index.php/history ประวัติโรงเรียนราชินีบูรณะ]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครชัยศรี
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครชัยศรี
|-
| [[โรงเรียนราชินีบูรณะ]]
| [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]]
| พ.ศ. 2457<ref>[https://www.rn.ac.th/ โรงเรียนราชินีบูรณะ]</ref>
|| [[โรงเรียนนครสวรรค์]] <small> (ชาย) </small>
[[| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีนครสวรรค์]] <small> (หญิง)ประจำมณฑลนครชัยศรี </small>“ราชินีบูรณะ”
 
||[[พ.ศ. 2448]]
[[พ.ศ. 2457]]
||<ref>[http://www.nssc.ac.th/nssc/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=128 ประวัติโรงเรียนนครสวรรค์]</ref>
<ref>[http://www.sns.ac.th/history/l_History02.html ประวัติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลนครสวรรค์
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครสวรรค์
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดนนทบุรีนครสวรรค์|นนทบุรีนครสวรรค์]]
|| [[โรงเรียนศรีบุณยานนท์นครสวรรค์]] ( ชาย )
| พ.ศ. 2448<ref>[[http://www.nssc.ac.th/ โรงเรียนสตรีนนทบุรีนครสวรรค์]] ( หญิง )</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลนครสวรรค์ “นครสวรรค์”
|| [[26 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2451]]
[[25 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2475]]
|| <br />
<ref>[http://www.satrinon.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=80 ประวัติโรงเรียนสตรีนนทบุรี]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนสตรีนครสวรรค์]]
|| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| พ.ศ. 2455<ref>[http://www.sns.ac.th/ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์]</ref>
|| [[โรงเรียนปทุมวิไล]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครสวรรค์ “สตรีนครสวรรค์”
[[โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[4 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2453]]
[[28 มกราคม]] [[พ.ศ. 2478]]
|| <ref>[http://www.pw.ac.th/main/school/1/ ประวัติโรงเรียนปทุมวิไล]</ref>
<ref>[http://www.kanarat.ac.th/kanarat1/history.htm ประวัติโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรี|พระนครศรีอยุธยานนทบุรี]]
|| [[โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยศรีบุณยานนท์]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2451<ref>[http://www.sb.ac.th/ โรงเรียนศรีบุณยานนท์]</ref>
[[โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี “ศรีบุณยานนท์”
|| [[พ.ศ. 2448]]
|-
[[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2462]]
| [[โรงเรียนสตรีนนทบุรี]]
|| <br />
| พ.ศ. 2475<ref>[http://www.chomsurangsatrinon.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56 ประวัติโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์สตรีนนทบุรี]</ref>
|| อดีตเดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยาจังหวัดนนทบุรี “สตรีนนทบุรี”
 
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยา
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดปทุมธานี|ปทุมธานี]]
| [[โรงเรียนปทุมวิไล]]
| พ.ศ. 2446<ref>[http://www.pw.ac.th/ โรงเรียนปทุมวิไล]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดปทุมธานี “ปทุมวิไล”
|-
| [[โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี]]
| พ.ศ. 2472<ref>[http://www.kanarat.ac.th/ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดปทุมธานี “คณะราษฎร์บำรุง ๓”
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]]
| [[โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย]]
| พ.ศ. 2448<ref>[http://www.ayw.ac.th/ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลอยุธยา “อยุธยาวิทยาลัย”
|-
| [[โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์]]
| พ.ศ. 2462<ref>[https://www.chomsurang.ac.th/ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลอยุธยา “จอมสุรางค์อุปถัมภ์”
 
|-
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
|| [[โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม]]
| พ.ศ. 2441<ref>[https://www.sppk.ac.th/ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม]</ref>
โรงเรียนพิจิตรกัลยาณี <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรวิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรกัลยาณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2475]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม" โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดพิจิตร
|| [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2441]]
 
[[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2475]]
||
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนพิจิตรวิทยาคม เมื่อวันที่ [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2515]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม"
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]]
|| [[โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2442<ref>[http://www.pp.ac.th/ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]</ref>
[[โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก “พิษณุโลกพิทยาคม”
|| [[พ.ศ. 2442]]
[[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2466]]
|| <ref>[http://ao.pp.ac.th/ppweb/history.php ประวัติโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]</ref>
<ref>[http://www.chs.ac.th/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 ประวัติโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]</ref>
|| อดีตโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก
อดีตโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก
|-
| [[โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| พ.ศ. 2466<ref>[http://www.chs.ac.th/ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี]</ref>
|| [[โรงเรียนเพชรพิทยาคม]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก “เฉลิมขวัญสตรี”
[[โรงเรียนวิทยานุกูลนารี]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[พ.ศ. 2444]]
|-
[[พ.ศ. 2458]]
|rowspan=2| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
|| <ref>[http://www.pks.ac.th/about_detail.php?content_id=1 ประวัติโรงเรียนเพชรพิทยาคม]</ref>
| [[โรงเรียนเพชรพิทยาคม]]
<ref>[http://www2.wk.ac.th/joomlawk/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=13 ประวัติโรงเรียนวิทยานุกูลนารี]</ref>
|| อดีตพ.ศ. 2444<ref>[http://www.pks.ac.th/ โรงเรียนประจำมณฑลเพชรบูรณ์เพชรพิทยาคม]</ref>
อดีต| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลเพชรบูรณ์ “เพชรพิทยาคม”
|-
| [[โรงเรียนวิทยานุกูลนารี]]
| พ.ศ. 2458<ref>[http://www.wk.ac.th/ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำมณฑลเพชรบูรณ์ “วิทยานุกูลนารี”
 
|-
| [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
|| [[โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย]]
| พ.ศ. 2442<ref>[http://www.pibul.ac.th/ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย]</ref>
โรงเรียนสตรีลพบุรี "ลวะศรี" <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี “พิบูลวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 2463]] ได้มีการแยกนักเรียนหญิงตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “ลวะศรี” และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ต่อมาจึงยกฐานะเป็น[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]] โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ได้มีการจัดตั้ง[[โรงเรียนพระนารายณ์]] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่สองของจังหวัดลพบุรี
|| [[23 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2442]]
 
[[พ.ศ. 2463]]
||<ref>[http://www.pibul.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=126 ประวัติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย]</ref>
<ref>[http://www.tru.ac.th/uni2011/?name=page&file=page&op=history ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]</ref>
|| <br />
ปัจจุบันคือ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]]
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]]
|| [[โรงเรียนสมุทรปราการ]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2426<ref>[https://www.prakan.ac.th/ โรงเรียนสมุทรปราการ]</ref>
[[โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ “สมุทรปราการ”
||[[18 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2426]]
[[พ.ศ. 2445]]
||<ref>[http://www.prakan.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=27 ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ]</ref>
<ref>[http://www.streesmutprakan.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=28 ประวัติโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ]]
| [[จังหวัดสมุทรสงคราม|สมุทรสงคราม]]
|| พ.ศ. 2445<ref>[[http://www.streesp.ac.th/ โรงเรียนศรัทธาสมุทรสตรีสมุทรปราการ]] </ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการ “สตรีสมุทรปราการ”
[[โรงเรียนถาวรานุกูล]]<small><small>
 
|| [[ 1 มิถุนายน|พ.ศ. 2451]]
[[พ.ศ. 2462]]
|| <ref>[http://www.sattha.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=44 ประวัติโรงเรียนศรัทธาสมุทร]</ref>
<ref>[http://tawara.thport.com/images/stories/history.html ประวัติโรงเรียนถาวรานุกูล]</ref>
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงคราม|สมุทรสาครสมุทรสงคราม]]
|| [[โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยศรัทธาสมุทร]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2451<ref>[http://www.sattha.ac.th/ โรงเรียนศรัทธาสมุทร]</ref>
[[โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ]] <small> (หญิง) </small> [[โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย]] </small> (สหศึกษา) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงคราม “ศรัทธาสมุทร”
|| [[พ.ศ. 2457]]
|-
[[พ.ศ. 2455]]
| [[โรงเรียนถาวรานุกูล]]
||<ref>[http://www.sksc.ac.th/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=5 ประวัติโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย]</ref>
| พ.ศ. 2462<ref>[http://thawara.ac.th/ โรงเรียนถาวรานุกูล]</ref>
<ref>[http://202.143.153.149/obec/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=36&namemenu=ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสงคราม “ถาวรานุกูล”
||
 
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]]
| [[โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย]]
| พ.ศ. 2457<ref>[http://www.sksc.ac.th/ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร “เปี่ยมวิทยาคม”
|-
| [[โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ]]
| พ.ศ. 2455<ref>[https://www.skburana.ac.th/ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสาคร “บำรุงวิทยา”
 
|-
| [[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
|| [[โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม]]
| พ.ศ. 2445<ref>[http://www.sbw.ac.th/ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม]</ref>
โรงเรียนสหายหญิง <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี “สระบุรี” ต่อมาเมื่อวันที่ [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสระบุรี “สหายหญิง” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม"
|| [[พ.ศ. 2445]]
 
||<ref>[http://www.sbw.ac.th/about_school/history.html ประวัติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม]</ref>
|| <br />
ยุบรวมกับโรงเรียนสระบุรี เมื่อวันที่ [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2515 ]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม"
|-
| [[จังหวัดสิงห์บุรี|สิงห์บุรี]]
|| [[โรงเรียนสิงห์บุรี]]
| พ.ศ. 2449<ref>[https://www.sing.ac.th/ โรงเรียนสิงห์บุรี]</ref>
โรงเรียนสตรีสิงห์บุรี <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สิงหวัฒนพาห” ต่อมาเมื่อวันที่ [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สตรีสิงห์บุรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสิงห์บุรี"
|| [[พ.ศ. 2449]]
[[พ.ศ. 2452]]
||<ref>[http://www.singburi.org/history.html ประวัติโรงเรียนสิงห์บุรี]</ref>
|| <br />
 
ยุบรวมกับโรงเรียนสิงหวัฒนพาห เมื่อวันที่ [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2515 ]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสิงห์บุรี"
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]]
|| [[โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2441<ref>[http://www.suw.ac.th/ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม]</ref>
[[โรงเรียนอุดมดรุณี]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย “สุโขทัยวิทยาคม”
|| [[พ.ศ. 2441]]
[[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2461]]
||<ref>[http://www.suw.ac.th/ ประวัติโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม]</ref>
<ref>[http://udschool.ud.ac.th/html/history.html ประวัติโรงเรียนอุดมดรุณี]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนอุดมดรุณี]]
| [[จังหวัดสุพรรณบุรี|สุพรรณบุรี]]
| พ.ศ. 2461<ref>[http://www.ud.ac.th/ โรงเรียนอุดมดรุณี]</ref>
|| [[โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุโขทัย “อุดมดรุณี”
[[โรงเรียนสงวนหญิง]] <small> (หญิง) </small>
 
|| [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2441]]
[[พ.ศ. 2472]]
|| <ref>[http://www.kannasoot.ac.th/historyks.html ประวัติโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย]</ref>
<br />
||
|-
|rowspan=2| [[จังหวัดอ่างทองสุพรรณบุรี|อ่างทองสุพรรณบุรี]]
|| [[โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรณสูตศึกษาลัย]] <small> (ชาย) </small>
| พ.ศ. 2441<ref>[http://www.kannasoot.ac.th/ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย]</ref>
[[โรงเรียนสตรีอ่างทอง]] <small> (หญิง) </small>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี “กรรณสูตศึกษาลัย”
|| [[พ.ศ. 2429]]
[[ พ.ศ. 2482]]
|| <ref>[http://www.apw.ac.th/modules.php?name=history ประวัติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม]</ref>
<ref>[http://www.sa.ac.th/webinfomation/webinfom.html ประวัติโรงเรียนสตรีอ่างทอง]</ref>
||
|-
| [[โรงเรียนสงวนหญิง]]
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
|| พ.ศ. 2472<ref>[[http://www.sysp.ac.th/ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมสงวนหญิง]] </ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี “สงวนหญิง”
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อุทัยธานี <small> (หญิง) </small>
|| [[2 กันยายน]] [[พ.ศ. 2454]]
[[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2456]]
||
||<br />
 
|-
ยุบรวมกับโรงเรียนอุทัยทวีเวท เมื่อปี [[พ.ศ. 2515]] และเปลียนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอุทัยวิทยาคม"
|rowspan=2| [[จังหวัดอ่างทอง|อ่างทอง]]
| [[โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม]]
| พ.ศ. 2429<ref>[https://www.apw.ac.th/ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง “ปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง”
|-
| [[โรงเรียนสตรีอ่างทอง]]
| พ.ศ. 2482<ref>[http://www.sa.ac.th/ โรงเรียนสตรีอ่างทอง]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอ่างทอง “สตรีอ่างทอง”
 
|-
| [[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
| [[โรงเรียนอุทัยวิทยาคม]]
| พ.ศ. 2465<ref>[https://www.utw.ac.th/ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม]</ref>
| เดิมชื่อโรงเรียนประจําจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม [[พ.ศ. 2515]] ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2456]] มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอุทัยวิทยาคม"
|}
 
5,973

การแก้ไข