ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สมเด็จพระวันรัต''' แปลว่า ''ผู้ยินดีในการอยู่ป่า ผู้รักการอยู่ป่า'' เดิมใช้คำว่า '''พนรัตน์''' และ '''วันรัตน์''' ซึ่งแปลว่า ''ป่าแก้ว'' ปัจจุบันเป็น[[ราชทินนาม]][[สมเด็จพระราชาคณะ]]รูปหนึ่งในฝ่าย[[ธรรมยุติกนิกาย]]
 
'''วันรัตน์''' เป็นนามที่ได้มาจาก[[ลังกา]] สันนิษฐานตามคำแปลว่าคงเป็น[[สังฆนายก]]ฝ่าย[[อรัญวาสี]] คู่กับ[[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์]]ซึ่งเป็นสังฆนายกฝ่าย[[คามวาสี]] ใน[[พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)]] ปรากฏนามนี้ครั้งแรกในรัชสมัย[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]] ว่า[[พระพนรัตน์ป่าแก้ว]]ให้ฤกษ์แก่[[พระศรีศิลป์ (พระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราช)|พระศรีสิน]]ในการก่อกบฏ<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ'', พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553.</ref> ที่มีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัดอีกรูปหนึ่งคือ[[สมเด็จพระพนรัตน์ป่าแก้ว]] ซึ่งได้เข้าไปถวายพระพร[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ขอพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าราชการแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไม่ทันในครั้งทำคราว[[สงครามยุทธหัตถี]]<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ"/>
 
'''สมเด็จพระวันรัต''' ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหาเถระผู้จะได้รับพระราชทานนามนี้จะต้องมีความสำคัญมากในด้านภูมิธรรม โดยเฉพาะความป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติ[[กรรมฐาน]] ยินดีในการปลีกวิเวก
| 6 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน)|สมเด็จพระพนรัตน (ด่อน)]] || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. 2363
|-
| 7 || [[สมเด็จพระพนรัตน (ทองดี)]] || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาระฆังโฆสิตารามราชวรมหาวิหาร]] || ?
|-
| 8 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค)|สมเด็จพระพนรัตน (นาค)]]|| [[วัดราชบุรณราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2373