ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

* [[สีชมพู|{{แถบสีสองกล่อง|#FF69B4}}]] '''สีชมพู : นภศูรย์ศิริชัย''' ประกอบด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
* [[สีขาว|{{แถบสีสองกล่อง|#FFFFFF }}]] '''สีขาว : กฤษนัยเศวตศิลา''' ประกอบด้วย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 
==ประวัติสำนักวิชา==
{|class="wikitable" width=80%
|-
! colspan = "3" style = "background: #FF7F00; color:white; " | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
|-
! style= "background: #BF00FF; color:white; " | ปีการศึกษา
! style= "background: #BF00FF; color:white; " | สำนักวิชา
! style= "background: #BF00FF; color:white; " | หมายเหตุ
|-
|rowspan=6| 2541
| สำนักวิชาการจัดการ <br> (School of Management)
|
{{plainlist|
* สำนักวิชาวิทยาการจัดการ <small>(''29 มีนาคม 2535–2541'')</small>
* สำนักวิชาการจัดการ <small>(''2541–ปัจจุบัน'')</small>
}}
|-
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร <br> (School of Agricultural Technology and Food Industry)
|
{{plainlist|
* สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร <small>(''29 มีนาคม 2535–12 กันยายน 2563'')</small>
* สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร <small>(''12 กันยายน 2563–ปัจจุบัน'')</small>
}}
|-
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ <br> (School of Nursing)
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ <small>(''2541–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี <br> (School of Engineering and Technology)
|
{{plainlist|
* สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร <small>(''29 มีนาคม 2535–2541'')</small>
* สำนักวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
* สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม <small>(''29 มีนาคม 2535–2541'')</small>
* สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร <small>(''2541–9 กุมภาพันธ์ 2562'')</small>
* สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี <small>(''9 กุมภาพันธ์ 2562–ปัจจุบัน'')</small>
}}
|-
| สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <br> (School of Public Health)
|
{{plainlist|
* สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ <small>(''29 มีนาคม 2535–2541'')</small>
* สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ <small>(''2541–12 พฤศจิกายน 2559'')</small>
* สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <small>(''12 พฤศจิกายน 2559–ปัจจุบัน'')</small>
}}
|-
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ <br> (School of Informatics)
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ <small>(''29 มีนาคม 2535–ปัจจุบัน'')</small>
|-
|rowspan=2| 2543
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ <br> (School of Liberal Arts)
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ <small>(''29 มีนาคม 2535–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ <br> (School of Sciences)
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ <small>(''29 มีนาคม 2535–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| 2549
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ <br> (School of Architecture and Design)
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ <small>(''2549–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| 2550
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ <br> (School of Pharmacy)
| สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ <small>(''2550–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| 2551
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ <br> (School of Medicine)
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์ <small>(''2551–ปัจจุบัน'')</small>
|-
|rowspan=2| 2559
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ <br> (School of Allied Health Sciences)
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ <small>(''12 พฤศจิกายน 2559–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ <br> (School of Political Science and Law)
| สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ <small>(''12 พฤศจิกายน 2559–ปัจจุบัน'')</small>
|-
|rowspan=3| 2560
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ <br> (International College of Dentistry)
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ <small>(''28 ตุลาคม 2560–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี <br> (Akkhraratchakumari Veterinary College)
| วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี <small>(''28 ตุลาคม 2560–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| วิทยาลัยนานาชาติ <br> (International College)
| วิทยาลัยนานาชาติ <small>(''23 พฤศจิกายน 2560–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| 2561
| บัณฑิตวิทยาลัย <br> (College of Graduate Studies)
| บัณฑิตวิทยาลัย <small>(''8 กันยายน 2561–ปัจจุบัน'')</small>
|-
| 2562
| สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป <br> (School of Languages and General Education)
|
{{plainlist|
* สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป <small>(''9 พฤศจิกายน 2562–ปัจจุบัน'')</small>
}}
|-
|}
 
== หน่วยงานภายใน ==
5,927

การแก้ไข