Espeerasin

เข้าร่วมเมื่อ 2 กันยายน 2562
เพิ่มขึ้น 117 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มผลงานแปล
(เพิ่มผลงานแปล)
 
- ปรัชญาวัฒนธรรม (Philosophy of culture) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาวัฒนธรรม
 
- ปรัชญากีฬา (Philosophy of Sport) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากีฬา
 
- ปรัชญาความรัก (Philosophy of Love) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาความรัก
255

การแก้ไข