ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign="top" | อธิการบดี
| valign="top" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" | 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 - 305 เมษายนธันวาคม พ.ศ. 2563<ref>https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=310 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดีสวนสุนันทา มีผล 3 มี.ค. 63</ref> (รักษาราชการแทนอธิการบดี) <br> 16 พฤษภาคมธันวาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (ได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์จากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเมื่อวันที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ30 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0017.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)</ref>)
|-
|}
976

การแก้ไข