ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
==เนื้อร้อง==
{|class="toccolours" cellpadding="10" align=center rules="cols"
!colspan="25" bgcolor="steelblue" |"'''สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"'''
|-
! [[ภาษาเบ็มบา]] !! [[ภาษาเชวา]] !! [[ภาษาตองกา (แซมเบีย และ ซิมบับเว)|ตองกา]] !! ภาษาอังกฤษ !! คำแปล
|-
!colspan="25" bgcolor="lightsteelblue" |บทที่ 1
|-
|
:Twaliilubula.
:Twikatane bonse.}}
|
{{lang|ny|
:Imani timtamande Zambia,
:Dziko la cimwemwe ndi umodzi,
:Ife tinamenyera ufulu,
:Tinapata ufuluwu,
:Umodzi ndi mphamvu.}}
|
{{lang|toi|
:Atumutembaule Zambia,
:mbotubelekela antoomwe,
:Twakazunda akwaanguluka,
:Akulilela,
:Toonse Tuswangane.}}
|<poem>
:Stand and sing for Zambia, proud and free,
:We have won freedom's fight.
:All one, strong and free.
</poem>
|<poem>
:ยืนและร้องเพลงแซมเบีย ภูมิใจและอิสระ
:ดินแดนแห่งการทำงานและความสุขในความสามัคคี
:เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
:เราชนะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ
:ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและอิสระ
</poem>
|-
!colspan="25" bgcolor="lightsteelblue"|บทที่ 2
|-
|
:Twaliilubula.
:Twikatane bonse.}}
|
{{lang|ny|
:Africa ndiye Mayi wathu,
:Dzanja la Mbuye lamdalitsa
:Tiyeni tonse tigwirizane
:Ndife abale m'dziko:
:Umodzi ndi mphamvu.}}
|
{{lang|to|
:Afrika mbabaama besu,
:Cisi cakalelekw' aLeza,
:Toonse tobantu tuswaangane,
:Mubwanabokwabo,
:Zambia Omubotu.}}
|<poem>
:Africa is our own motherland,
:Brothers under the sun.
:All one, strong and free.
</poem>
|<poem>
:แอฟริกาคือบ้านเกิดของเรา''
:แฟชั่นที่มีและได้รับพรจากหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า
:ให้เราทุกคนเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียว
:พี่น้องใต้แสงตะวัน
:ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและอิสระ
</poem>
|-
!colspan="25" bgcolor="lightsteelblue"|บทที่ 3
|-
|
:Lumbanyeni Zambia.
:Twikatane bonse.}}
|
{{lang|ny|
:Dziko limodzi, mtundu umodzi
:Ndi cilakolako cathutu
:Ulemu ndi mtendere m'dziko
:Monga nkwazi m'mwamba:
:Umodzi ndi mphamvu.}}
|
{{lang|to|
:Ciinga comwe ncotulilila,
:Mbulemu aluumuno mucisi,
:Mbuli Sikwaze Mbwauluka,
:Zambia, omubotu,
:Toonse Tuswangane.}}
|<poem>
:One land and one nation is our cry,
:Zambia, praise to thee.
:All one, strong and free.
</poem>
|<poem>
:
:
:
:
:
</poem>
|-
!colspan="25" bgcolor="lightsteelblue"|บทประสานเสียง ''(ร้องต่อจากบทที่ 3)''
|-
|
:Lumbanyeni Zambia.
:Twikatane bonse.}}
|
{{lang|ny|
:Timtamande,
:Mlungu, Mlungu wathu,
:Adalitse,
:Zambia, Zambia, Zambia.
:Omasuka pansi
:Pa ndembela yathu.
:Zambia timtamande.
:Umodzi ndi mphamvu.}}
|
{{lang|to|
:Atulumbe,
:Leza Leza Wesu
:Cisi Cesu,
:Zambia, Zambia, Zambia,
:Andembela,
:yuunga mucisi cesu,
:Zambia Omubotu,
:Toonse Tuswangane.}}
|<poem>
:Praise be to God,
:Free men we stand
:Under the flag of our land.
</poem>
|<poem>
:
:
:
:
:
</poem>
|}
 
===คำร้องแปลเป็นภาษาไทย===
;บทที่ 1
:''ยืนและร้องเพลงแซมเบีย ภูมิใจและอิสระ''
:''ดินแดนแห่งการทำงานและความสุขในความสามัคคี''
:''เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
:''เราชนะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ''
:''ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและอิสระ''
;บทที่ 2
:''แอฟริกาคือบ้านเกิดของเรา''
:''แฟชั่นที่มีและได้รับพรจากมือที่ดีของพระเจ้า''
:''ให้เราทุกคนเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียว''
:''พี่น้องใต้แสงตะวัน''
:''ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งและอิสระ''
;บทที่ 3
 
;บทประสานเสียง ''(ร้องต่อจากบทที่ 3)''
 
==ดูเพิ่ม==
 
==อ้างอิง==
=== เชิงอรรถ ===
{{notelist}}
 
=== บรรณานุกรม ===
{{รายการอ้างอิง|}}
 
ผู้ใช้นิรนาม