Espeerasin

เข้าร่วมเมื่อ 2 กันยายน 2562
เพิ่มขึ้น 163 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มผลงานแปล
(เพิ่มผลงานแปล)
(เพิ่มผลงานแปล)
- ปรัชญาภูมิศาสตร์ (Philosophy of Geography) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาภูมิศาสตร์
 
- ปรัชญาสิ่งแวดล้อม (Environmental Philosophy) https://th.wikipedia.org/wiki/ปรัชญาสิ่งแวดล้อม
- ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์ (Philosophy and Economics)
 
https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์
- ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์ (Philosophy and Economics) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์
 
- ปรัชญาความรัก (Philosophy of Love)
255

การแก้ไข