ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชิต เหล่าวัฒนา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
* อุปกรณ์ประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ
* กลไกสำรวจ[[มะเร็งในลำไส้]] (ได้รับ[[สิทธิบัตร]]ในสหรัฐอเมริกา)
* ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติกว่า 70 บทความ
* เรียบเรียงตำราเรียนด้านทฤษฎีการควบคุมชั้นสูง (Advanced Control Theory)
* มีส่วนผลักดันสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่ายเพี่อความสามารถเชิงแข่งขันระดับประเทศ (Cluster for National Competitiveness) ในสาขา[[หุ่นยนต์]]และ[[วิศวกรรมอัตโนมัติ]]ผ่านทาง [http://www.trs.or.th สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย] (Thai Robotics Society)
* ผู้ก่อตั้งโครงการ “FACO” หรือ FIBO AGAINST COVID-19 ซึ่งเป็นระบบหุ่นยนต์ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในวอร์ดผู้ป่วย COVID-19 โดยเฉพาะ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม