ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขประจำตัวประชาชนไทย"

เพิ่มเลขหลักที่ 2-5
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มเลขหลักที่ 2-5)
== ตัวเลขหลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 ==
{{หลักเลขประจำตัวประชาชนไทย|2=เปิด|6=ปิด|อธิบาย=แสดงตัวเลขหลักที่ 2-5}}
หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนหรืออำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนขณะที่ให้เลข กล่าวคือ เลขหลักที่ 2 เป็นเขตการปกครองของไทยโดยอ้างตามเขตรับผิดชอบของกรมการปกครองและตำรวจ ที่มีตั้งแต่ภาค 1-9 และ เลขหลักที่ 3 จะหมายถึงจังหวัดที่อยู่ในภาคนั้น ๆ ส่วนหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงเขตหรืออำเภอในจังหวัดนั้น ๆ โดยที่เลขอำเภอจะเริ่มจากเลข 01ไล่ลงไป เช่นเลข 01 คืออำเภอเมือง และถ้าเป็นเขตเทศบาลจะเริ่มจากเลข 99 ย้อนลงมา (Ref : http://www.odos.moe.go.th/userfiles/file/รหัสจังหวัดและอำเภอ%2077_2554.pdf)
 
== ตัวเลขหลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 ==
17

การแก้ไข