ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในระยะแรกมีการกำหนดวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไว้ 5 สาขา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเหมืองแร่ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/096/1117.PDF กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 (กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามประเภทและสาขาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต)]</ref>
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2542]] ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กำหนดให้การออกใบอนุญาตเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาวิศวกร วฟก คืออะไร ไครรู้แก้ให้ที ไม่บอกหรอก เกรซมาเยือน
 
== ประเภท ==
ผู้ใช้นิรนาม