ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

 
 
== อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย ==
ตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ. 25532563 ข้อที่ 5 ได้กำหนดให้ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ดังนี้และอำนาจ ดังต่อไปนี้
# เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
# กำหนดการประชุมรัฐสภา
# ควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภา
# รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณของรัฐสถา
# เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก
# แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามข้อบังคับข้อที่ 5 (7)
# อำนาจและหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม