ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรสิกขา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 202.28.78.242 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Turkmen)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
'''ไตรสิกขา''' แปลว่า ''สิกขา 3'' หมายถึงข้อสำหรับศึกษา, การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่างคือ
 
# '''อธิสีลสิกขา''' คือศึกษาเรื่อง[[ศีล]] การอบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม กายวาจาให้ถูกต้องตามหลัก[[จุลศีล]] [[มัชฌิมศีล]] และ[[มหาศีล]] ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลัก[[อินทรียสังวร]] [[สติสัมปชัญญะ]] และ[[สันโดษ]]
# '''อธิจิตตสิกขา''' คือศึกษาเรื่องจิต การอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนา[[สมาธิ]] ได้แก่ด้วยการบำเพ็ญเจริญ[[สมถกรรมฐาน]]ของผู้สมบูรณ์ด้วย[[อริยศีลขันธ์]]จนได้บรรลุ[[ฌาน|ฌาน 4]]
# '''อธิปัญญาสิกขา''' คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่ศึกษาหาความรู้ การบำเพ็ญคิดด้วยโยนิโสมนสิการ การเจริญภาวนา[[วิปัสสนากรรมฐาน]]ของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุ[[วิชชา|วิชชามรรค 8]]ผล คือเป็น[[พระอรหันต์]]นิพพาน
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
ผู้ใช้นิรนาม