Espeerasin

เข้าร่วมเมื่อ 2 กันยายน 2562
เพิ่มขึ้น 196 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มผลงานแปล
(แก้สาขาวิชาที่สนใจ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มผลงานแปล)
 
- ลัทธิขงจื่อใหม่ (Neo-Confucianism) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อใหม่
 
- ลัทธิขงจื่อใหม่แบบเอโดะ (Edo Neo-Confucianism) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อใหม่แบบเอโดะ
 
- ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่ (New Confucianism) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่
255

การแก้ไข