ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวรสารนักบุญมาระโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พระวรสารนักบุญมาระโก''' (ศัพท์คาทอลิก) หรือ '''พระกิตติคุณมาระโก''' (ศัพท์โปรเตสแตนต์) ({{lang-en|Gospel of Mark}}) เป็น[[พระวรสารในสารบบ]][[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาใหม่]] และเป็นพระวรสารหนึ่งใน “[[พระวรสารสหทรรศน์]]” สามฉบับ
 
ผู้เขียนไม่ได้ระบุนามของตนเองไว้<ref>Stephen L Harris, Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.</ref> แต่เชื่อกันทั่วไปว่าเขียนโดย[[มาระโกผู้นิพนธ์พระวรสาร]] ซึ่งเป็นบุตรชายของมารีย์<ref>กิจการของอัครทูต 12:12</ref> [ที่ไม่ใช่พระแม่[[มารีย์ (มารดาพระเยซู)]]] และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ[[บารนาบัส ]]<ref>โคโลสี 4:10</ref> มาระโกได้ร่วมเดินทางกับเปาโลและ[[บารนาบัส]]รนาบัสในการเดินทาง เพื่อทำ[[การประกาศข่าวดี]]ครั้งแรก เปาโลกล่าวถึงมาระโกในฐานะของเพื่อนในกรุงโรมและยกย่องการรับใช้ของเขาเป็นอย่างสูง เชื่อกันว่าในบรรดา “[[พระวรสารในสารบบ]]” ทั้งสี่เล่ม '''พระวรสารนักบุญมาระโก''' ถูกเขียนขึ้นเป็นฉบับแรก ในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองในกรุงโรม เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้น่าจะถูกเขียนในราว ค.ศ.55
 
[[ศาสนาคริสต์ยุคแรก|คริสตจักรยุคแรก]]มีความเห็นตรงกันว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ถอดแบบมาจากคำสอนของเปโตร โดยเน้นที่การบันทึกข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากลีลาการเขียนแสดงถึงการเขียนขึ้นอย่างเร่งรีบ ไม่ถูกผ่านการขัดเกลาให้สละสลวย ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที การกระทำต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากคำว่า "ในทันใดนั้น" ถูกใช้มากกว่า 40 ครั้ง แม้ว่า '''พระวรสารนักบุญมาระโก''' จะมีความยาวน้อยที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งสี่เล่ม แต่ในบางเหตุการณ์กลับถูกบันทึกไว้โดยละเอียด นอกจากนี้ ยังมีบางบทที่ได้อธิบายถึงขนบธรรมเนียมของชาวยิวไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านชาวโรมันจะเข้าใจได้
 
== โครงร่าง ==
1.# บทนำเรื่อง 1:1 - 13
2.# การปรนนิบัติของ[[พระเยซู]] 1:14 - 9:1
 
3.# [[พระเยซูทรงจำแลงพระกาย]]และไปเยรูซาเล็ม 9:2 - 10:52
2. การปรนนิบัติของ[[พระเยซู]] 1:14 - 9:1
4.# สัปดาห์สุดท้ายของ[[พระเยซู]] 11:1 - 15:47
 
5.# [[การคืนพระชนม์ของพระเยซู]] 16:1 - 20
3. [[พระเยซูทรงจำแลงพระกาย]]และไปเยรูซาเล็ม 9:2 - 10:52
 
4. สัปดาห์สุดท้ายของ[[พระเยซู]] 11:1 - 15:47
 
5. [[การคืนพระชนม์ของพระเยซู]] 16:1 - 20
 
 
* Walter A. Elwell, The Pocket Bible Handbook, Harold Shaw Publisher, 1997
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[พันธสัญญาใหม่]]
* [[พระวรสาร]]
* [[ผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่าน]]
* [[มาระโกผู้นิพนธ์พระวรสาร]]
 
{{คัมภีร์ไบเบิล}}
 
[[หมวดหมู่:หนังสือของพันธสัญญาใหม่พระวรสารในสารบบ|มาระโก]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}