ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

Ur it hgt hrjrhr
(Ur it hgt hrjrhr)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
=== ส่วนบังคับบัญชาVtddudjdjdud ===
* สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.)
* สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
 
* สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
* สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)
* กองสารนิเทศ (สท.)
* สำนักงานคณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)
* [[กองบินตำรวจ]] (บ.ตร.)
* กองวินัย (วน.)
 
=== ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ===
ผู้ใช้นิรนาม