ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในเดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) <ref>[http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=25648] </ref> และเป็นประธานอนุกรรมการปฏิรูปความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 
ปัจจุบัน สุทัศน์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)<ref>http://www.banpu.com/board_of_directors/</ref> กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย<ref>https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Committee/Pages/CourtOfDirectors.aspx</ref> กรรมการ Board of Trustee, สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์<ref>http://irri.org/about-us/our-people/board-of-trustees</ref> และกรรมการ Board, Cambodia Development Resources Institute - CDRI ประเทศกัมพูชา <ref>https://www.cdri.org.kh/</ref>
ปัจจุบัน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
- ในประเทศ
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์'''{{ท.ช.|2552}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_2/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552</ref>
 
- กรรมการ บริษัทบ้านปู (มหาขน) จำกัด <ref>http://www.banpu.com/board_of_directors/</ref>
 
- กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย <ref>https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Committee/Pages/CourtOfDirectors.aspx</ref>
 
- ต่างประเทศ
 
- กรรมการ Board of Trustee, สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute - IRRI) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ <ref>http://irri.org/about-us/our-people/board-of-trustees</ref>
 
- กรรมการ Board, Cambodia Development Resources Institute - CDRI ประเทศกัมพูชา <ref>https://www.cdri.org.kh/</ref>
 
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์'''{{ท.ช.|2552}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_2/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 16ข วันที่ 4 ธันวาคม 2552</ref>
{{ป.ม.|2553}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2553]</ref>
* พ{{จ.. |2558 จตุตมดิเรกคุณาภรณ์ }}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/032/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 32ข วันที่ 4 ธันวาคม 2558</ref>
 
* พ.ศ. 2558 จตุตมดิเรกคุณาภรณ์ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/032/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 32ข วันที่ 4 ธันวาคม 2558</ref>
 
== อ้างอิง ==
56,465

การแก้ไข