ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดคุ้งตะเภา"

เพิ่มขึ้น 4,014 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
+พัดวัดพัฒนา
(+พัดวัดพัฒนา)
วัดคุ้งตะเภาเป็นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับสถาปนาขึ้นใหม่ในสมัย[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] เมื่อปี 2313<ref>_____. ประชุมพงศาวดาร เล่ม 40 (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 - 66) พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี จดหมายเหตุรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร</ref><ref>ธีระวัฒน์ แสนคำ. (2558). '''สวางคบุรีศรีคุ้งตะเภา : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมรภูมิสวางคบุรี-คุ้งตะเภา อนุสรณ์ ๒๔๕ ปี แห่งการสถาปนาวัดคุ้งตะเภา'''. อุตรดิตถ์ : สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม. ISBN 978-616-543-334-1</ref><ref>_________________. (ม.ป.ป.). พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ระหว่างจลาจล จุลศักราช ๑๑๒๙-๑๑๓๐. กรุงเทพฯ : (ม.ป.ท.). หน้า 49-51</ref> เป็นวัดแห่งเดียวในปริมณฑล[[เมืองพิชัย]]และ[[วัดพระฝาง|สวางคบุรี]] ที่ปรากฏหลักฐานการสถาปนาวัดในปีนั้น<ref>กรมการศาสนา. (2531). '''ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๗. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. หน้า 34.</ref> ตำนานเล่าสืบกันมาว่า พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายคนกลับมาตั้งครัวเรือน สร้างวัดและ[[ศาลาการเปรียญ]]ขึ้นใหม่ ณ ริมคุ้งสำเภา พร้อมทั้งตรัสเรียกชื่อวัดที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า "วัดคุ้งตะเภา"<ref>สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์. (2558). '''วัดคุ้งตะเภา'''. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [http://utt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=579:2013-05-25-19-40-34&catid=49:2008-10-29-14-45-26&Itemid=94]. เข้าถึงเมื่อ 30-3-55</ref><ref>สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์. (2555). '''จำนวนวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554'''. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [http://utt.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=121]. เข้าถึงเมื่อ 30-3-55</ref> ปัจจุบันทางราชการได้นำชื่อคุ้งตะเภาไปใช้ตั้งเป็นชื่อ[[หมู่บ้านคุ้งตะเภา|หมู่บ้าน]]และชื่อ[[ตำบลคุ้งตะเภา]]สืบมาจนปัจจุบัน
 
วัดเคยเป็นที่สถิตย์ของพระครูสวางคมุนี เจ้าคณะใหญ่[[เมืองสวางคบุรี|เมืองฝาง]]มาตั้งแต่โบราณ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/017/137_1.PDF ตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม ๕ ตอน ๑๗, ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๑, หน้า ๑๓๘</ref> อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐาน[[พระบรมสารีริกธาตุ]] และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ [[พระพุทธสุวรรณเภตรา]] และ [[พระพุทธสุโขสัมฤทธิ์อุตรดิตถ์มุนี]] ปัจจุบันวัดคุ้งตะเภาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น<ref>หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ที่ พศ ๐๐๐๓/๐๒๖๗๗(2563). '''[http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2020/08/2563.pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์คัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการพัฒนาศึกษาในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐2563]'''. ลงวันที่ ๑๗14 มีนาคมสิงหาคม ๒๕๖๐2563</ref><ref>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2560). '''ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2559'''. ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560</ref> เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3 (สำนักปฏิบัติธรรมภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม)<ref>กลุ่มงานมหาเถรสมาคม (2559). '''สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
'''. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [http://www.mahathera.org/detail.php?module=news&id=228&title=02]. เข้าถึงเมื่อ 19-8-59</ref><ref name="หนังสือพศ ๐๐๐๙/๐๕๓๖๕">หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๙/๐๕๓๖๕ เรื่อง แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง '''ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา''' ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙</ref><ref name="มติสำนัก">'''มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙''' วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๓๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ </ref> และเป็นวัดประจำตำบลที่มีสถิติพระภิกษุสามเณรจำพรรษามากที่สุดในตำบลคุ้งตะเภา<ref name="บัญชีสำรวจพระภิกษุตำบลคุ้งตะเภา ปี 2553'"/> เป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนศึกษาในคณะสงฆ์[[ตำบลคุ้งตะเภา]] และมีอายุเก่าแก่ที่สุดใน[[เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา]] เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่มูลนิธิ ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/044/49.PDF ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิ ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา"], เล่ม ๑๓๓ ตอน ๔๔ ง, ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๔๙-๕๐</ref> ศูนย์ศึกษา[[พระพุทธศาสนา]][[วันอาทิตย์]] สำนักศาสนศึกษาประจำตำบล และ[[หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล|หน่วยอบรมประชาชน]]ประจำ[[ตำบลคุ้งตะเภา]] (อปต.) ซึ่งเป็นหน่วยอบรมฯ ที่มีผลงานดีเด่นระดับ[[จังหวัดอุตรดิตถ์]]<ref>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2556). '''พิธีมอบเกียรติบัตรและพัด หน่วย อปต.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ '''. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6761:2013-01-23-14-44-29&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219]. เข้าถึงเมื่อ 28-1-56</ref><ref>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2556). '''ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕'''. ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556</ref><ref>กองพุทธศาสนศึกษา. (2556). '''หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕'''. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. หน้า 154-155</ref> โดยมี [[พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ]] (แสงสิน) เป็นเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา (จร.) <ref name="เรื่อง ตราตั้งเจ้าอาวาส"/>
 
! style="background: khaki; "| อ้างอิง
|-
|[[ไฟล์:สำนักงานพระพุทธศาสนา.jpg|50px|]]
| valign = "top" |[[ไฟล์:ตรา ออป.svg|30px|link=Special:FilePath/ตรา_ออป.svg]]
| valign = "top" |- รางวัลประกาศเกียรติคุณ โล่และพัดวัดพัฒนา '''"วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙๒๕๖๓"''' (อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ: ''พัดวัดพัฒนา พระสมุห์สมชา่ย จีรปุญฺโญ'')
| valign = "top" |[[สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]]
| valign = "top" |'''[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]]''' [[สมเด็จพระสังฆราช]]
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2559]]2563
| valign = "top" |<ref>หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ที่ พศ ๐๐๐๓/๐๒๖๗๗(2563). '''เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ[http://www.onab. ๒๕๖๐''' ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐<go.th/ref><ref>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติwp-content/uploads/2020/08/2563.pdf (2560). '''ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 25592563]'''. ลงวันที่ 1614 มีนาคมสิงหาคม พ.ศ. 25602563</ref><ref>วัดคุ้งตะเภา. (2563). [https://sites.google.com/site/watkungtaphao/news/wadkhungtaphearabrangwallolaeaphadwadphathnatawxyangpracapi2563xandabthi1radabprathes วัดคุ้งตะเภา รับรางวัลโล่และพัดวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ (อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ)]. เว็บไซต์วัดคุ้งตะเภา : เข้าถึงเมื่อ 19-10-63</ref>
|-
|[[ไฟล์:U262_normal.png|50px|]]
| - รางวัล [[วัฒนคุณาธร]] ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ (ประเภทบุคคล)
|[[กระทรวงวัฒนธรรม]]
|นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
|พ.ศ. 2563
|<ref>ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม [https://sites.google.com/site/watkungtaphao/news/wadkhungtaphearabrangwalwathnkhunathrradabprathespraphethbukhkhlpracapi2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓] ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓</ref>
|-
|[[ไฟล์:U262_normal.png|50px|]]
| - รางวัลประกาศเกียรติคุณ '''"ลานธรรมลานวิถีไทยตัวอย่าง"'''
|กรมการศาสนา [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
|นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา
|พ.ศ. 2562
|<ref>ประกาศกรมการศาสนา [https://sites.google.com/site/watkungtaphao/news/wadkhungtaphearabrangwallanthrrmlanwithithiytawxyangpracapi2562 เรื่อง ลานธรรมลานวิถีไทยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒] ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓</ref>
|-
| valign="top" |[[ไฟล์:สำนักงานพระพุทธศาสนา.jpg|50px|]]
| valign="top" | - รางวัลประกาศเกียรติคุณ '''"วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๙"''' (อันดับที่ ๑ ระดับประเทศ)
| valign="top" |[[สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]]
| valign="top" |'''[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]]''' [[สมเด็จพระสังฆราช]]
| valign="top" |[[พ.ศ. 2559]]
| valign="top" |<ref>หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๓/๐๒๖๗๗ '''เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐''' ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐</ref><ref>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2560). '''ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2559'''. ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560</ref>
|-
| valign = "top" |[[ไฟล์:Emblem of the Royal Thai Army.svg|30px|]]
 
|-
| valign = "top" |[[ไฟล์:MOPH logo.jpg|50px|]]
| valign = "top" |- โล่รางวัลเกียรติยศ "วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเขต"
| valign = "top" |[[กระทรวงสาธารณสุข|ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข]]
14,360

การแก้ไข