กฤตินพงษ์ วรโชติเมธานนท์

เข้าร่วมเมื่อ 29 เมษายน 2563
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==การเมืองการปกครอง==
 
==กระทรวงในประเทศไทย==
===พ.ศ.2562-ปัจจุบัน===
ในช่วงที่ [[พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการยุบรวม[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] และ[[สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]] เข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
*[[ไฟล์:Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg|50px]] [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
'''สำนักนายกรัฐมนตรี''' เป็นส่วนราชการของ[[รัฐบาลไทย|รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย]] มีฐานะเทียบเท่า[[กระทรวง]] รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป เสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
*[[ไฟล์:ตรากระทรวงกลาโหม.png|50px]][[กระทรวงกลาโหม]]
'''กระทรวงกลาโหม''' เป็นหน่วยงานราชการ[[ไทย]]ประเภท[[กระทรวง]] ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
*[[ไฟล์:Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg|50px]] [[กระทรวงการคลัง]]
'''กระทรวงการคลัง''' ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน [[ภาษีอากร]]
*[[ไฟล์:Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg|50px]] [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
'''กระทรวงการต่างประเทศ''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
*[[ไฟล์:Seal of the Ministry of Tourism and Sports of Thailand.png|60px]] [[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]]
'''กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม[[การท่องเที่ยว]] [[การกีฬา]] [[กีฬา|การศึกษาด้านกีฬา]] [[นันทนาการ]] และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของ[[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]]
*[[ไฟล์:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png|50px]] [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
'''กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์''' ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
*[[ไฟล์:Emblem of MOAC, Thailand.png|50px]] [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] '''กระทรวงเกษตรและสหกรณ์''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ[[เกษตรกรรม]] การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบ[[ชลประทาน]] ส่งเสริมและพัฒนา[[เกษตรกร]] ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้า[[เกษตรกรรม]]
*[[ไฟล์:Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg|50px]] [[กระทรวงคมนาคม]] '''กระทรวงคมนาคม''' มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลระบบการขนส่งและบริการคมนาคม ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]]
* [[กระทรวงพลังงาน]]
* [[กระทรวงพาณิชย์]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงแรงงาน]]
* [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
* [[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
==พระมหากษัตริย์ไทย==