ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษีอากรในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
'''ภาษีอากรในประเทศไทย''' อาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีให้แก่ราชการสองระดับ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ([[กรมสรรพากร]] [[กรมสรรพสามิต]] และ [[กรมศุลกากร]]) และราชการส่วนท้องถิ่น รายได้ภาษีหลักของรัฐบาลมาจาก[[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]] [[ภาษีเงินได้นิติบุคคล]] และ[[ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]] ในปีงบประมาณ 2558 [[สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง]]ประมาณการรายได้จากภาษีอากร 2.15 ล้านล้านบาท
 
== ภาพรวม ==
14,725

การแก้ไข