ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การลูกเสือ"

เพิ่มขึ้น 968 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
=== หนังสือและบทความ ===
* [http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5903011129_7598_6112.pdf บวรพัฒน์ ญาณวุฒิ. “การปรับตัวของกิจการลูกเสือในฐานกลไกของรัฐ.” การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.]
* [http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/12986/10655 สมิทธ์ ถนอมศาสนะ. “กำเนิดลูกเสือสยาม: เครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์.” ''วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'' 45 (2563): 163–190.]
* ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. “วงศ์ไพบูลย์แห่งลูกเสือและกาชาดไทย: การก่อตัวของพลังการเมืองคุณธรรมในทศวรรษ 2500.” รัฐศาสตร์สาร 37, 2 (พ.ค.–ส.ค. 2559): 24–75.
* [http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/12986/10655 สมิทธ์ ถนอมศาสนะ. “กำเนิดลูกเสือสยาม: เครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์.” ''วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'' 45 (ม.ค.–ธ.ค. 2563): 163–190.]
 
=== เว็บไซต์ ===
ผู้ใช้นิรนาม