ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉบับร่าง:วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล"

สาเหตุของการสร้างฉบับร่างนี้ เนื่องจากท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และต้องการให้ประชาชนรู้จักท่านมากกว่านี้ จึงจำเป็นต้องสร้างฉบับร่างนี้
(สาเหตุของการสร้างฉบับร่างนี้ เนื่องจากท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และต้องการให้ประชาชนรู้จักท่านมากกว่านี้ จึงจำเป็นต้องสร้างฉบับร่างนี้)
(ไม่แตกต่าง)
47

การแก้ไข